Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, 370 01 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso

Ohlédnutí za školním rokem 2017/2018 - Den prevence

Den prevence

 

Kromě Valentýnské kapky krve a dalších aktivit tvoří nedílnou součást preventivního programu školy Den prevence, který v letošním školním roce připadl na úterý 26. 6. 2018. V tento den žáci absolvují rozmanité přednášky, besedy a workshopy, během nichž mají možnost aktivně se seznámit s různými patologickými jevy ve společnosti.

Beseda o holocaustu vedená tradičně Alicí Michalcovou z Centra vzdělávání a dialogu, které se zúčastnila i pamětnice paní Alena Popperová, žáky seznámila s nebezpečnými důsledky antisemitismu a vedla je k větší toleranci a snášenlivosti. Žákům byl v rámci tohoto tématu  také promítnut film Ďáblova čísla (1999), který jim prostřednictvím příběhu mladé hlavní hrdinky přiblížil tragický osud příslušníků židovského národa během 2. světové války.

Metodička prevence Bc. Pavla Nýdlová z Pedagogicko-psychologické poradny v Českých Budějovicích připravila pro žáky besedu o negativních dopadech vlivu náboženských sekt. Školní psycholožka a adiktologická poradkyně Mgr. et Mgr. Nikola Brandová žákům nastínila veškerá úskalí užívání drog a jiných návykových látek a dané informace podpořila i konkrétními případy a zkušenostmi ze své profesní praxe. Lektoři krizového centra Theia s žáky diskutovali o dopadech virtuálního světa na život jedince.

 Významným tématem letošního Dne prevence se stala problematika aktuálních otázek bezpečnosti státu, terorismu a chování v krizových situacích. Workshopy k těmto tématům pro žáky zajistili příslušníci Aktivních záloh ozbrojených sil ČR.

Zcela samostatný blok pak tvořil program Československé obce legionářské, jejíž příslušnice oděná v dobovém kostýmu zdravotní sestry představila žákům projekt Legie 100, jehož cílem je v souvislosti s oslavami stého výročí založení ČSR připomenout zásluhy československých legionářů.

Lektor taneční školy Jan Fíla uskutečnil pro třídy prvních ročníků přednášku na téma společenské etikety. Zaměřil se zejména na vztahy mezi mužem a ženou a na základní pravidla slušného chování: pozdravit je slušnost, odpovědět je povinnost, představování se, společenská přednost, správné stolování apod.

Využili jsme také nabídky vzdělávacích workshopů v rámci projektu „Mind the mind“, který zaštiťuje Evropská federace psychologických studentských asociací (EFPSA) a  je zaměřen na destigmatizaci lidí s duševním onemocněním. Lektoři se v rámci workshopů snažili zlepšit povědomí žáků o duševních onemocněních a vybudovat empatii vůči jedincům ovlivněným těmito chorobami.

Tradičně se Dne prevence zúčastnil i por. Bc. Milan Bajcura, tiskový mluvčí krajského ředitelství PČR. Z jeho úst žáci vyslechli reálné příběhy z policejní praxe týkající se sexuálního zneužívání a obecně porušování ustanovení trestního a občanského zákoníku.

Po proběhlém Dni prevence jsme zaznamenali od žáků na přednášky, besedy a workshopy velice kladný ohlas. Lektoři si spolupráci s námi i našimi žáky také velice chválili a ochotně nám přislíbili účasti v dalším školním roce.

© 2008 - 2020 Copyright Střední škola obchodní