Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, 370 01 České Budějovice


tel : 387 023 711
387 023 712
387 023 713
sso
Home | Ohlédnutí za školním rokem

 

Zahájení omezeného provozu školy od 11. 5. 2020


S účinností od 11. 5. 2020 zahajuje škola provoz výhradně pro přípravu žáků školy na maturitní a závěrečné zkoušky. Přijímá opatření k ochraně zdraví žáků a zaměstnanců školy v souladu s pokyny MŠMT a MZ ČR (včetně čestného prohlášen ke stažení ZDE).

 

 1. Obecné informace
 • budovy školy jsou pro žáky končících ročníků otevřeny v době od 7:30 hodin do 13:30 hodin
 • pracoviště praktického vyučování – Průběžná, pracoviště Karla IV v době od 7:00 hodin do 13:30 hodin
 • čas příchodu do školy (pracoviště teoretického vyučování) je stanoven v době od 7:30 hodin do 8:15 hodin (pokud se žák dostaví po této době, bude vpuštěn do budovy školy pouze na základě předchozího kontaktu se školou)
 • čas příchodu na pracoviště praktického vyučování a odborného výcviku je stanoven a individuálně sdělen žákům jednotlivých oborů/skupin učitelkami odborného výcviku
 • po zahájení výuky bude vchod do budovy mimořádně uzamčen a v případě krizové evakuace budou k dispozici stávající únikové východy
 • běžný příchod i odchod žáků je organizován zaměstnanci školy
 • maximální počet žáků ve skupině je 15
 • pro zabezpečení přípravy žáků na MZ, ZZ je možné střídání vyučujících ve skupině během konzultací (vzdělávacích bloků), vždy při dodržení přijatých hygienických opatření
 • k dispozici jsou na učebnách a toaletách mýdla, dezinfekční prostředky a jednorázové papírové ručníky
 • dezinfekce rukou nenahrazuje pravidelné a časté mytí rukou vodou a mýdlem
 • žáci si musí přinést dvě čisté roušky na den a igelitový sáček na jejich uložení
 • rozpis konzultací v rozsahu 4 hodin denně je zveřejněn na portále školy, žáci byli informováni prostřednictvím třídních učitelů a učitelů odborného výcviku
 • škola vede evidenci o docházce žáků
 • konzultace v předmětech teoretického vyučování budou probíhat na pracovištích Husova, Třebízského, Kněžskodvorská.
 • konzultace odborného výcviku jsou soustředěny na pracoviště praktického vyučování Průběžná a pracoviště odborného výcviku Karla IV (žáci byli informováni učitelkami odborného výcviku)
 • ubytování a stravování žáků škola nezajišťuje

 

 • příchozím žákům bude namátkově měřena teplota bezkontaktním teploměrem

2. Žáci jsou povinni dodržovat hygienická opatření přijatá z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, konkretizovaná s ohledem na specifika jednotlivých pracovišť školy

 

2.1 Pohyb žáků před vstupem do školy zajišťují pracovníci školy s cílem

 • zamezit shlukování osob před školou
 • zabezpečit dodržování dvoumetrových odstupů žáků
 • rozvrhnout časy příchodů žáků jednotlivých tříd/skupin

2.2 Vstup do budov školy je povolen

 • dle pokynů zaměstnanců školy
 • pouze žákům školy po předložení čestného prohlášení podepsané zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka (pokud se žák účastní i konzultací z odborného výcviku, potom předloží čestné prohlášení 2x)
 • pouze s rouškou
 • vždy s dvoumetrovým odstupem
 • pouze po přezutí dle pokynů
 • po provedení dezinfekce rukou

2.3  Vstup do budov školy je zakázán

 • doprovázejícím osobám
 • žákům, kteří nepředloží čestné prohlášení
 • těm, kteří budou vykazovat známé příznaky Covid-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, infekce horních cest dýchacích apod.)

2.4  Pohyb po budově

 • vždy s rouškou
 • jen ve vymezených prostorách určených žákům třídy/skupiny (učebny, toalety)
 • při přesunech do odborných učeben vždy pod dohledem vyučujícího
 • při přesunech skupin žáků dodržovat dvoumetrové odstupy
 • po příchodu do učebny si vždy umýt ruce a provést jejich dezinfekci
 • minimalizovat kontakty mezi skupinami i jednotlivci včetně zaměstnanců školy
 • kromě odchodu na toaletu (vždy s vědomím vyučujícího) neopouštět učebnu
 • po každém vzdělávacím bloku si umýt ruce a provést jejich dezinfekci
 • nevyužívat ve společných prostorách školy židle a stoly (před odbornými učebnami, počítačové koutky)

2.5  Zásady práce v učebně

 • po příchodu do učebny si umýt ruce mýdlem a provést jejich dezinfekci
 • roušku použít dle pokynů vyučujícího
 • dodržovat doporučené dvoumetrové odstupy
 • respektovat rozmístění lavic – 1 žák v lavici
 • při konzultacích používat pouze vlastní učebnice, psací potřeby a další pomůcky
 • učebnice a pomůcky nenechávat v učebnách
 • do odborných učeben vstupovat až po provedené celkové dezinfekci prostor učebny
 • dodržovat vnitřní řády odborných učeben, respektovat zvýšená hygienická opatření s ohledem na specifika jednotlivých odborných učeben a laboratoří, dbát pokynů vyučujících

2.6. Odchod ze školy

 • pod dohledem vyučujícího poslední konzultace
 • při dodržení dvoumetrových odstupů
 •  při minimalizování kontaktů a neshlukování se před školou

 

 1. Další povinností žáků školy
 • okamžitě informovat o případných změnách zdravotního stavu, o změně situace ve společné domácnosti, …
 • respektovat zásady pohybu po budově – rouška, odstupy, časté mytí a dezinfekce rukou (vždy po příchodu do učebny)
 • respektovat další opatření přijatá vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace a konkretizovaná dle specifik jednotlivých pracovišť
 1. Škola
 • vymezí pravidla pohybu žáků i zaměstnanců v prostorách školy
 • bude provádět pravidelnou a častou dezinfekci všech prostor
 • zabezpečí proškolení všech zaměstnanců školy
 • zajistí mýdlo, dezinfekční prostředky a papírové ručníky u vchodů do budov školy, v učebnách a na toaletách
 • zabezpečí průběh konzultací pedagogickými pracovníky školy
 • vymezí podmínky vstupu žáků a zaměstnanců do budov školy
 • disponuje osobními ochrannými prostředky – roušky, štíty, jednorázové rukavice, návleky

 

V Českých Budějovicích dne 7. 5. 2020

Mgr. Jarmila Benýšková

                                                                                                           ředitelka školy

© 2008 - 2020 Copyright Střední škola obchodní