Informace o zpracování osobních údajů

 

 

Informace o zpracování osobních údajů

 

Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9, jako správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9 je správcem osobních údajů, shromažďuje a zpracovává pouze osobní údaje, které souvisejí:

  • s přijímacím řízením
  • se zajištěním středního vzdělávání
  • se zajištěním odborného výcviku, odborné praxe
  • s celoživotním vzděláváním
  • s poskytováním stravování vlastním i cizím strávníkům
  • s pracovním a mzdovým zařazením zaměstnanců v souladu se zákonem č.262/2006 Sb., zákoník práce
  • s oprávněným zájmem (zajištění BOZP a ochrany majetku)

Nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na školu vztahují.

Další nezbytné údaje mohou být shromažďovány a zpracovávány za účelem splnění smlouvy mezi školou a zákonným zástupcem nezletilého žáka/zletilým žákem/zaměstnancem školy.

Ostatní údaje zpracovává škola pouze na základě písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce nezletilého žáka/zletilého žáka/zaměstnance školy.

V některých případech mohou být osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle se zpracováním osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatickému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů konkrétní osoby.

Údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem školy, který je přílohou č. 1 Spisového a skartačního řádu školy, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má každý právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, má právo vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky lze uplatnit u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. Každý, kdo nebude souhlasit s vypořádáním svých požadavků a žádostí, má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Kontaktní adresa správce:

Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9

Husova tř. 1846/9

370 01 České Budějovice

IČ: 00510874

Telefon: +420 387 023 711

e-mail: sekretariat@sso.cz

ID datové schránky: vw8jfk5

Škola na základě povinností uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a je kontaktní osobou pro řešení dotazů, požadavků, žádostí.

 

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

BDO Advisory  s.r.o.

Karolínská 661/4

186 00 Praha 6

Telefon: +420 731 609 403

e-mail: gdpr@bdo.cz

 

 

 

Mgr. Jarmila Benýšková, v. r.

ředitelka školy