FAQ - Nejčastější otázky uchazečů

Ubytování a stravování

Jaké jsou možnosti ubytování?

Ubytování pro dívky nabízí DM Třebízského 22, chlapci mohou využít nabídku jiných DM ve městě.
Pro žáky studující na budově Husova doporučujeme nejbližší DM Holečkova, ale i jiná dostupná ubytovací zařízení ve městě.  Kontakty naleznete na webových stránkách školy v sekci Ubytování. 

Jaké jsou možnosti stravování ve škole?

Škola má vlastní školní jídelnu na adrese Dobrovodská 107 (součást DM Třebízského 22), která poskytuje výběr ze dvou jídel. Stravování v této jídelně mohou využívat žáci, kteří jsou ubytovaní na DM i ti, kteří mají teoretické vyučování na budovách Třebízského 22 a Dobrovodská 94.

Kolik stojí ubytování a strava?

Za ubytování na DM Třebízského 22 zaplatíte Kč 1100,-. Za celodenní stravování ve školní jídelně, která je součástí DM Třebízského zaplatíte Kč 108,-.

Kde se stravují žáci, kteří mají výuku na budově Husova?

Žáci, jejichž teoretická výuka probíhá na budově Husova 9, mají možnost využít novou výdejnu obědů přímo v budově (přednostně žáci dojíždějící) nebo nejbližší školní jídelnu DM Holečkova.
Kontakty naleznete na webových stránkách školy v sekci Stravování

Přijímací řízení

Do kdy se mají poslat přihlášky?

Přihlášky musíte poslat do 1. 3. 2022.

Kolik přijímáte žáků na obor Kosmetička, Ekonomika a podnikání, Fotograf nebo Obchodník?

Do těchto oborů přijímáme 30 uchazečů (na stránkách školy najdete v Kritériích přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 také předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro všechny obory).

Jak budou u Vás letos probíhat přijímací zkoušky? Budou státní nebo školní? Z jakých předmětů?

Ve všech maturitních oborech, které škola nabízí, se bude konat  Jednotná přijímací zkoušk z českého jazyka a literatury a z matematiky. Vzorové testy najdete na stránkách školy.

Podle čeho vybíráte žáky na učební obory?

Rozhodující se prospěch ze základní školy – pololetní a výroční vysvědčení z předposledního ročníku a pololetní vysvědčení z posledního ročníku

Kolik se bude přijímat žáků na obor Cukrář? Kde probíhá praxe?

Přijímáme 26 uchazečů. Praxe žáků probíhá v prvním ročníku ve školní výrobně pod přímým vedením učitelů odborného výcviku, ve vyšších ročnících také na pracovištích sociálních partnerů – spolupracujících firem. 

Za co všechno se v přijímacím řízení dostávají body?

Kritéria jsou zveřejněna na stránkách školy. 

Jaké jsou podmínky k přijetí na nástavbové studium?

Podmínkou je absolvování učebního oboru. Rozhodující je prospěch za první ročník, první pololetí druhého a třetího ročníku.

Jaký je rozdíl mezi odborným výcvikem a odbornou praxí? Kde probíhají?

Odborný výcvik absolvují žáci všech učebních (3letých) oborů (týden teoretické vyučování, týden odborný výcvik) ve školních provozovnách nebo na pracovištích spolupracujících firem.
Žáci oboru Kosmetické služby, Fotograf, Obchodník (4leté obory) absolvují jak odborný výcvik, tak odbornou praxi ve školních provozovnách a na pracovištích spolupracujících firem.
Žáci ostatních 4letých oborů Cestovní ruch, Ekonomika a podnikání, Aplikovaná chemie absolvují odbornou praxi na smluvních pracovištích – obor Cestovní ruch (cestovní kanceláře, informační centra, recepce hotelů apod.), obor Ekonomika a podnikání (také úřady, instituce, banky, pojišťovny, obchodní organizace apod.), obor Aplikovaná chemie (laboratoře výrobních podniků, výzkumných ústavů apod.). 

Je nutné na přihlášce potvrzení od lékaře?

Ano, na většinu oborů. Výjimkou jsou obory Ekonomika a podnikání, Cestovní ruch, nástavbové studium Podnikání. 

Průběh studia

V kolik hodin začíná vyučování?

Teoretické vyučování začíná na všech budovách školy v 7:50 hodin, výuka končí většinou v 14:00 hodin.

Jaké metody při výuce učitelé školy uplatňují?

Při výuce využívají vyučující všechno dostupné ICT vybavení – interaktivní tabule a panely, elektronické čtečky knih, dotykové obrazovky, hlasovací a konferenční zařízení a jiné.  Škola patří k nejlépe vybaveným školám v regionu. V odborných předmětech získává své místo především výuka metodou CLIL s využitím cizího jazyka a projektové vyučování. Úroveň výuky zlepšují nadstandardně vybavené chemické a jazykové laboratoře, multimediální, přírodovědné a odborné učebny. Je kladen důraz na samostatnou práci žáků, skupinové formy práce.

Jaké vyučujete cizí jazyky v oboru Cestovní ruch a Ekonomika a podnikání?

První cizí jazyk je ten, ve kterém pokračujete, navazujete na základní školu – volba mezi jazykem anglickým a německým, druhý cizí jazyk – volba mezi jazykem anglickým, německým, ruským španělským a francouzským.

Jaká je úspěšnost u maturit?

Záleží na oborech vzdělání. V některých oborech je dosažena 100% úspěšnost (např. obor Cestovní ruch, Aplikovaná chemie).

Co jsou přesně fiktivní firmy a jak to funguje?

Předmět fiktivní firma je součástí školního vzdělávacího programu oboru Ekonomika a podnikání a Obchodník.
Žáci si v tomto předmětu ve druhém ročníku studia založí firmu, zvolí předmět podnikání, organizační strukturu firmy. Po celou dobu studia vedou firmu a jako její zaměstnanci řeší v týmu různé reálné situace, obchodují s ostatními fiktivními firmami, které jsou registrovány v Centru fiktivních firem při NPI Praha. Využívají znalosti získané v jiných předmětech (ekonomika, účetnictví, právo, marketing, psychologie…). Výsledky své firmy prezentují na veletrzích fiktivních firem, kde jsou velice úspěšní. Po celé tři roky upevňují základy finanční gramotnosti – výborný základ pro vlastní podnikání, pro úspěšné uplatnění na trhu práce i pro studium na vyšší odborné nebo vysoké škole. 

Kolik hodin týdně stráví žáci oboru Aplikovaná chemie v laboratoři?

V prvním ročníku 4 hodiny, ve druhém a třetím ročníku 6 hodin, ve čtvrtém ročníku 5 hodin.

Mají žáci školy možnost vyjet se školou do zahraničí?

V běžném režimu škola zahraniční výjezdy žáků organizuje. 
Žáci oboru Cestovní ruch vykonávají ve třetím ročníku odbornou praxi v Itálii. 
Žáci oboru Prodavač a Obchodník absolvovali také několikrát odbornou stáž v zahraničí v rámci programu Erasmus+, projekt Mobility osob v odborném vzdělávání. 
Žákům oboru Ekonomika a podnikání a Obchodník nepříznivá epidemická situace naplánovaný výjezd na zahraniční odbornou stáž zatím znemožnila.
Žáci oboru Cestovní ruch spolupracovali se zahraničními partnerskými školami v rámci dvouletého programu Erasmus+, projekt Spolupráce škol (více najdete na webových stránkách školy).

Na základě pozitivních zkušeností účastníků stáží má škola zájem v těchto aktivitách nadále pokračovat a zapojovat do nich stále více žáků.

Platí se školné?

Ne, školné se neplatí – škola je školou veřejnou (státní).

Mohu v průběhu studia změnit obor? 

Pokud zjistíte, že obor, který jste si vybrali, Vám svým zaměřením nevyhovuje, případně je pro Vás studium příliš náročné, je řešení při splnění nastavených pravidel možné.

Jaké mimoškolní aktivity škola pro žáky nabízí?

•    Adaptační kurzy prvních ročníků v prostředí mimo školu
•    Sportovní soutěže
•    Odborné a vědomostní soutěže a olympiády
•    Lyžařský a snowboardový kurz
•    Vodácký kurz
•    Sportovně přírodovědný kurz
•    Plavecký výcvik

Jaké akce a soutěže škola organizuje?

•    pořádá a organizuje soutěž s mezinárodní účastí Vítejte u nás
•    pořádá Veletrh fiktivních firem
•    organizuje aranžérskou soutěž – AR Junior
•    dobrovolnickou akci – Valentýnská kapka krve 
•    Pořadatel Mladého chemika

Co dělá škola pro žáky v oblasti prevence?

Pro žáky organizujeme různé přednášky a besedy zaměřené na zvládání krizových životních situací a omezování rizik, která se s nimi pojí. Nedílnou součástí Preventivního programu školy je každoročně pořádaný Den prevence, který poskytuje žákům širokou paletu možností, jak se aktivně seznámit s různými rizikovými jevy.

Sleduje se ve škole pravidelně absence žáků?

Sledováním a pravidelným vyhodnocování absence a s tím souvisejících prospěchových, případně kázeňských problémů, jsou na škole pověřeny výchovné poradkyně. V rámci výchovných pohovorů a komisí úzce spolupracují se zákonnými zástupci žáků, třídními učiteli a vedením školy. 

Jak škola podporuje žáky se špatným prospěchem?

Pro žáky, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze systému vzdělávání, a to jak z důvodu nezvládání studia, tak i z ostatních důvodů, je vybudována Záchytná síť, v níž je připravena řada doučovacích materiálů, žáci mají možnost doučování ve škole nebo formou e-learningu. Škola organizuje také doučování žáků ohrožených školním neúspěchem (projekt Šablony) – vhodné i pro žáky 1. ročníků, pro usnadnění přechodu ze základní na střední školu.

Jak získávají rodiče informace o studiu?

Žáci i jejich zákonní zástupci mají po dobu studia umožněn přístup do systému Bakaláři, zde jsou informace o přehledu výuky, absenci žáka, průběžné klasifikaci a také o veškerých akcích třídy a poznámkách od třídního učitele.

Uplatnění

Jaké je uplatnění absolventů školy?

Po úspěšném ukončení maturitního oboru má absolvent možnost pokračovat ve studiu na jakékoliv vyšší odborné nebo vysoké škole, uplatnit své znalosti a dovednosti u svého zaměstnavatele (mnohdy u firmy, kde vykonával v průběhu studia odborné praxe), má předpoklady zahájit i vlastní podnikatelskou činnost. Obory nabízené školou mají vysokou uplatnitelnost na trhu práce. 

Po úspěšném absolvování učebního oboru má absolvent, kromě úspěšného vstupu na trh práce, také možnost pokračovat v nástavbovém studiu oboru Podnikání, který škola nabízí.  Po úspěšném absolvování nástavbového studia (vykonáním maturitní zkoušky) může pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole. 

Jaký je rozdíl mezi oborem Obchodník a Ekonomika a podnikání?

Obor Obchodník je obor s užším propojením teorie a praxe v průběhu studia – žáci mají v 1. – 3. ročníku jeden den v týdnu odborný výcvik, ve 4. ročníku 1x za 14 dní.  Žáci tohoto oboru nachází uplatnění nejen v obchodních organizacích (kde je čeká většinou rychlý karierní postup), mohou své znalosti uplatnit i v jiných oblastech národního hospodářství, podle volitelných předmětů ve vyšších ročnících, stejně jako absolventi oboru Ekonomika a podnikání (cestovní ruch, bankovnictví, pojišťovnictví…). Vzhledem k získaným znalostem v předmětu fiktivní firma mají žáci obou oborů dobrý základ i pro vlastní podnikatelskou činnost. 

Na jakou vysokou školu se dá jít z Cestovního ruchu?

Absolvent tohoto oboru může pokračovat ve studiu na jakékoliv vysoké nebo vyšší odborné škole.
Záleží na jeho zájmu.