Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2019/2020

Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2019/2020

(jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve čtyřletých oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou a nástavbovém studiu)

 

 

Přijímací řízení proběhne, v souladu se zákonem č. 135/2020 Sb., zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

a vyhláškou č. 232/2020 Sb., o příjímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020.

 

Termín konání jednotné přijímací zkoušky

řádný termín - 8. června 2020

náhradní termín -  23. června 2020

Doba trvání testů

                                               test z českého jazyka a literatury – 70 minut

                                               test z matematiky – 85 minut

 

Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve čtyřletých oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou a nástavbovém studiu se koná

v řádném termínu v pondělí 8. června 2020.

 

Uchazečům, kteří uvedli naši školu na prvním místě, bude zasláno registrační číslo spolu s pozvánkou k příjímacím zkouškám (s podrobnými pokyny) a zároveň také s tiskopisy, které uchazeči odevzdají vyplněné a podepsané při vstupu do budovy školy v den přijímacích zkoušek (čestné prohlášení, poučení o BOZ).

 

Pozvánka spolu s tiskopisy bude uchazečům zaslána nejpozději 10 pracovních dní před termínem jednotné přijímací zkoušky (nejpozději v pondělí 25. května 2020).

 

Uchazečům, kteří uvedli naši školu na druhém místě, bude zasláno pouze registrační číslo.

 

Výsledky přijímacích zkoušek (pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení v přijímacím řízení a seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem a výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě), spolu s kritérii přijímacího řízení budou zveřejněny ředitelkou školy nejpozději dne 16. června 2020.

 

Nahlédnutí do spisu

Před vydáním rozhodnutí mají zákonní zástupci nezletilých uchazečů a zletilí uchazeči možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 16. června 2020 v době od 7:00 do 8:30 hodin.

 

Odevzdání zápisového lístku

Uchazeč potvrdí zápisovým lístkem svůj úmysl studovat ve zvoleném oboru na naší škole nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků (do 23. června 2020).

 

 

Rozhodnutí o nepřijetí bude možné vyzvednout v kanceláři školy dne 17. června 2020 v době od 10:00 do 17:00 hodin.  Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou nejpozději 18. června 2020 odeslána spolu s poučením o možnosti podat žádost o vydání nového rozhodnutí.

 

Rozhodnutí o nepřijetí, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče je uloženo na poště po dobu 10 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.

 

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí není přípustné.

 

Nové rozhodnutí

Uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání, může vyjádřit svou vůli být přijat na základě vydání nového rozhodnutí tak, že ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí podá ředitelce školy žádost o vydání nového rozhodnutí.

 

Pokud uchazeč podá žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a ředitelka školy jeho žádosti vyhoví (při zohlednění pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení) a vydá nové rozhodnutí o přijetí (v době až po shromáždění všech došlých žádostí), potom lhůta pro odevzdání zápisového lístku je stanovena na 10 pracovních dnů od oznámení nového rozhodnutí.

 

Zpětvzetí zápisového lístku

Vzít zpět zápisový lístek může uchazeč, pokud chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat do oboru bez talentové zkoušky a dříve již zápisový lístek uplatnil na základě přijetí do oboru s talentovou zkouškou.

 

Pokud byl uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj zápisový lístek, jej takovému uchazeči vrátí po předložení nového rozhodnutí a ten jej uplatní na škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí.

 

 

 

V Českých Budějovicích 18. 5. 2020

 

 

 

                                                                                               Mgr. Jarmila Benýšková, v. r.

                                                                                                          ředitelka školy