Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 - další kola

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

 

 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, vyhlašuje Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, zastoupená ředitelkou školy

 

a) jednotná kritéria pro přijímání do 1. ročníku vzdělávání

(platí pro další kola přijímacího řízení)

1. Pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

(3leté obory) - denní forma vzdělávání

66-52-H/01 Aranžér

29-54-H/01 Cukrář

69-51-H/01 Kadeřník

29-53-H/01 Pekař

66-51-H/01 Prodavač (ŠVP: Prodavač – smíšené zboží; - elektrotechnické zboží)

29-51-H/01 Výrobce potravin (ŠVP: Sladovník, pivovarník)

Do 1. ročníku  oboru budou přijímáni  uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, splnili podmínky přijímacího řízení  a jsou zdravotně způsobilí ke vzdělávání v daném oboru vzdělání a výkonu povolání. Zdravotní způsobilost posuzuje a na přihlášce potvrdí ošetřující lékař.

Kritéria:

Prospěch ze základní školy za tři poslední klasifikační období (pololetní a výroční vysvědčení z předposledního ročníku a pololetní vysvědčení z posledního ročníku). V tomto pořadí budou uchazeči přijímáni až do naplnění stanoveného počtu.

Celkový maximální počet získaných bodů je 45.

V případě rovnosti je rozhodující průměrný prospěch 2. pololetí 8. ročníku základní školy.

Při trvající rovnosti počtu bodů bude dalším rozhodujícím kritériem prospěch v předmětech

v tomto pořadí: český jazyk a literatura, matematika.

 

Průměrný prospěch za pololetí

Počet bodů

 

Průměrný prospěch za pololetí

Počet bodů

1,00 - 1,06

15

 

2,01 -2,13

7

1,07 - 1,20

14

 

2,14 - 2,26

6

1,21 - 1,33

13

 

2,27 - 2,40

5

1,34 - 1,46

12

 

2,41 - 2,53

4

1,47 - 1,60

11

 

2,54 - 2,66

3

1,61 - 1,73

10

 

2,67 - 2,80

2

1,74 - 1,86

9

 

2,81 - 2,93

1

1,87 - 2,00

8

 

2,94 a více

0

 

– dálková forma vzdělávání

66-51-H/01 Prodavač (ŠVP: Prodavač – smíšené zboží

Uchazeči budou přijímání až do naplnění stanoveného počtu. Úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém předchozím vzdělání bude součástí přihlášky. Zdravotní způsobilost posuzuje a na přihlášce potvrdí ošetřující lékař.

 

 

2. Pro  obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

(4leté obory) – denní forma vzdělávání

 

28-44-M/01 Aplikovaná chemie (ŠVP: Farmaceutická technologie)

65-42-M/02 Cestovní ruch

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP: Obchodně podnikatelská činnost)

 34-56-L/01 Fotograf

 69-41-L/01 Kosmetické služby (ŠVP: Kosmetička)

66-41-L/01 Obchodník

 

Do 1. ročníku oboru budou přijímáni uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, splnili podmínky přijímacího řízení a jsou zdravotně způsobilí ke vzdělávání v daném oboru vzdělání a výkonu povolání. U oboru vzdělání Aplikovaná chemie, Fotograf, Kosmetické služby a Obchodník potvrdí zdravotní způsobilost na přihlášce ošetřující lékař.

 

 Kritéria:

a)  prospěch ze základní školy za tři poslední klasifikační období (pololetní a výroční vysvědčení z předposledního ročníku a pololetní vysvědčení z posledního ročníku) nebo v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia – maximální počet 60 bodů

 

 

Průměrný prospěch za pololetí

Počet bodů

 

Průměrný prospěch za pololetí

Počet bodů

 

Průměrný prospěch za pololetí

Počet bodů

1,00 - 1,05

20

 

1,66  - 1,75

13

 

2,36  - 2,45

6

1,06 - 1,15

19

 

1,76 – 1,85

12

 

2,46 – 2,55

5

1,16 - 1,25

18

 

1,86 – 1,95

11

 

2,56 – 2,65

4

1,26 - 1,35

17

 

1,96 - 2,05

10

 

2,66 - 2,75

3

1,36 - 1,45

16

 

2,06 - 2,15

9

 

2,76 - 2,85

2

1,46 - 1,55

15

 

2,16 - 2,25

8

 

2,86 - 2,95

1

1,56 - 1,65

14

 

2,26 - 2,35

7

 

2,96 a více

0

 

b) výsledek vykonané jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky, dosažený v prvním kole přijímacího řízení;

(v případě, že uchazeč jednotnou přijímací zkoušku nekonal, budou znalosti ověřeny testem-  test z českého jazyka a literatury – maximální počet 50 bodů

 test z matematiky – maximální počet 50 bodů)

 

c) umístění ve vědomostních soutěžích l. – 3. místo – maximální počet 5 bodů

- okresní kolo             1 bod

- krajské kolo              3 body                                                            

- celostátní kolo          5 bodů

 

Celkový maximální počet získaných bodů je 165.

Při rovnosti celkového počtu bodů bude rozhodujícím kritériem pro prospěch ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia, z předmětů v tomto pořadí: český jazyk a literatura, matematika. V tomto pořadí budou uchazeči přijímáni až do naplnění stanoveného  počtu v jednotlivých oborech.

 

4. Pro obor vzdělání nástavbového studia

64-41-L/51 Podnikání

pro absolventy tříletých učebních oborů, denní forma vzdělávání – 2 letá,

 

Kritéria:

  1. prospěch ze střední školy za tři klasifikační období (výroční vysvědčení za první a druhý ročník a pololetní vysvědčení z posledního ročníku absolvovaného tříletého oboru vzdělání Prodavač) – maximální počet 60 bodů

 

 Celkový maximální počet získaných bodů je 60.

 

Průměrný prospěch za pololetí

Počet bodů

 

Průměrný prospěch za pololetí

Počet bodů

 

Průměrný prospěch za pololetí

Počet bodů

1,00 - 1,05

20

 

1,66  - 1,75

13

 

2,36  - 2,45

6

1,06 - 1,15

19

 

1,76 – 1,85

12

 

2,46 – 2,55

5

1,16 - 1,25

18

 

1,86 – 1,95

11

 

2,56 – 2,65

4

1,26 - 1,35

17

 

1,96 - 2,05

10

 

2,66 - 2,75

3

1,36 - 1,45

16

 

2,06 - 2,15

9

 

2,76 - 2,85

2

1,46 - 1,55

15

 

2,16 - 2,25

8

 

2,86 - 2,95

1

1,56 - 1,65

14

 

2,26 - 2,35

7

 

2,96 a více

0

 

Úředně ověřená kopie výučního listu bude součástí přihlášky nebo bude dodatečně předložena na začátku školního roku.

 

 

Hodnocení výsledků jednotné zkoušky uchazečů – cizinců a osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí

Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou škola ověří rozhovorem.

 

V Českých Budějovicích 30. 6. 2020                       

 

 

Příloha:

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů.

Termíny odevzdání přihlášky.

 

 

 

Mgr. Jarmila Benýšková, v. r.

ředitelka školy


Dokumenty