Jsme tu pro Vás on-line

Distanční vzdělávání zajistí škola

-on-line výukou,

kombinací synchronní on-line výukou (pedagogický pracovník pracuje v určené době se skupinou žáků prostřednictvím komunikační platformy) a asynchronní výukou (žáci pracují individuálně, tempo a čas si volí sami); časové rozvržení takovéto výuky odpovídá zhruba časovému rozvržení prezenční výuky a bude stanoveno vždy pro konkrétní případy, např. odlišně při distanční výuce celé třídy, nebo kombinace distanční výuky pro jednu část třídy a prezenční výuku pro druhou část,

-off-line výukou,

bez kontaktů přes internet, a to buď předáváním písemných materiálů poštou či osobním vyzvedáváním, telefonicky,

-individuálními konzultacemi žáků a pedagogických pracovníků,

-komunikací pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci žáků,

-zveřejněním zadávaných úkolů a následným zveřejněním správného řešení,

-informováním žáka o jeho výsledcích, poskytováním zpětné vazby, uplatňováním zejména formativního hodnocení, a vedení žáka k sebehodnocení,

-pravidelnou a průběžnou komunikací s žákem, způsobem odpovídajícím jeho možnostem, technickému vybavení a rodinným podmínkám.

více viz Školní řád, Dodatek č. 1


Jsme tu pro Vás on-line

Dokumenty