Podmínky provozu školy, hygienická a protiepidemická pravidla platná od 1. 9. 2021

Mimořádné opatření ředitelky školy č. 1/2021-2022 ze dne 27. 8. 2021

 

V souladu s pokyny MŠMT a MZd ČR přijímá škola opatření k ochraně zdraví žáků a zaměstnanců školy.

 

Podmínky provozu školy, hygienická a protiepidemická pravidla platná od 1. 9. 2021

 

1. Obecné informace

 • budovy školy jsou pro žáky otevřeny od 7:30 hodin po dobu stálého rozvrhu výuky
 • čas příchodu žáků do školy (pracoviště teoretického vyučování) je stanoven v době od 7:30 hodin do 7:50 hodin
 • pracoviště praktického vyučování je v provozu dle stanoveného času zahájení výuky odborného výcviku žáků jednotlivých oborů/dle doby stanovení začátku jednotlivých směn na všech pracovištích/provozovnách školy
 • žáci vstupují do všech objektů školy s ochranou dýchacích cest - respirátorem, ochranu dýchacích cest používají při pohybu ve všech společných prostorách, pokud nepatří do skupiny, která nemá ochranu dýchacích cest povinnou (doloženo lékařským potvrzením)
 • u vstupů do budovy jsou povinni použít dezinfekční prostředky, ve všech učebnách a na toaletách jsou k dispozici mýdla, dezinfekční prostředky a jednorázové papírové ručníky
 • v průběhu docházky žáci okamžitě informují školu o případných změnách (změna zdravotního stavu, změna situace ve společné domácnosti,..), prostřednictvím studijního oddělení/sekretariátu školy
 • informace jsou předány jednotlivým třídním učitelům (zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci jsou povinni informovat školu o změně zdravotního stavu žáka - zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon)
 • zaměstnanci školy jsou povinni okamžitě informovat o případných změnách svého zdravotního stavu přímé nadřízené, kteří předají informace personalistce školy
 • škola věnuje zvýšenou pozornost případným projevům/příznakům zdravotních obtíží žáka/zaměstnance
 • škola ověřuje pobyt žáka/zaměstnance v posledních 14 dnech před nástupem do školy/zaměstnání dotazníkem/čestným prohlášením

 

Plošné preventivní screeningové testování žáků školy

 • bude provedeno na konkrétních pracovištích školy ve dnech 1., 6. a 9. září 2021.
 • k testování žáků budou využity neinvazivní antigenní testy pro samoodběr
 • v konkrétních individuálních případech bude provedeno testování žáka na pracovišti smluvního partnera za předem dohodnutých podmínek.

Testování nepodstupují

 • žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo
 • žáci po prodělaném onemocnění Covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na Covid-19),
 • případně žák, který doloží negativní výsledek provedeného v odběrovém místě

Žák, který se testování nepodrobí,

 • účastní se prezenční výuky pouze s použitím ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení
 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech
 • musí používat hygienické zařízení určené pouze pro žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test
 • v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru

 

Tato opatření jsou, v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, platná po dobu trvání screeningového testování žáků (od 1. do 9. září 2021).

 

Žákům s pozitivním výsledkem testování je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Škola vydá pozitivně testovanému žákovi nebo zákonnému zástupci potvrzení o pozitivním testu spolu s poučením o dalším postupu (viz formulář ke stažení na stránkách školy)

 

Zaměstnanci školy (pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci), kteří nemají řádně ukončené očkování nebo neprodělali onemocnění COVID-19, jsou povinni předložit platný negativní test z odběrového místa (antigenní test ne starší 72 hodin, PCR ne starší 7 dnů).

Platí pouze pod dobu screeningového testování žáků (1., 6. a 9. září 2021)

Škola neposkytuje testy pro své zaměstnance.

 

 1. 1.1 Postup školy při zjištění příznaků zdravotních obtíží
 • škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých osob příznaky infekčního onemocnění, zvýšenou pozornost příznakům věnujepři příchodu do školy/na pracoviště odborného výcviku/do domova mládeže
 • není zletilý žák s patrnými příznaky vpuštěn do budovy školy – je informován rodič žáka
 • nezletilý žák s patrnými příznaky není vpuštěn do budovy, pokud je přítomen zákonný zástupce žáka nebo je izolován od ostatních osob až do doby převzetí zákonným zástupcem, který je o stavu neprodleně informovánv průběhu přítomnosti žáka ve škole/na pracovišti odborného výcviku/v domově mládeže
 • žák použije neprodleně ochranu dýchacích cest (respirátor), je izolován od ostatních přítomných, je informován zákonný zástupce nezletilého žáka s požadavkem na bezodkladné převzetí žáka, zletilý žák opustí budovu/pracoviště odborného výcviku/domov mládeže v nejkratším možném čase

 

Ve všech případech je nezletilý žák/zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák poučen o tom, že má telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu

 

Pokud žák trpí chronickými zdravotními problémy (alergie, astma,…), předloží potvrzení vystavené praktickým lékařem pro děti a dorost, jeho přítomnost ve škole/na pracovišti odborného výcviku/v domově mládeže je bez omezení.

           

Zaměstnanec s příznaky infekčního onemocnění opustí neprodleně pracoviště s použitím ochrany dýchacích cest a při dodržení všech pravidel.

 

1.2 Způsoby řešení nepřítomnosti žáka

Nepřítomnost žáka je omluvena

 • v případě nepřítomnosti žáka ve vyučování z důvodu pozitivního výsledku testu, předloží žák při návratu do školy negativní konfirmační test RT-PCR nebo po skončení povinné izolace potvrzení vystavené lékařem
 • v případě nepřítomnosti žáka z důvodu zdravotních problémů způsobených COVID-19, předloží žák při návratu do školy negativní test

 

Nepřítomnost žáka není omluvena

 • v případě, že žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku dýchacích cest (a nevztahuje se na něj výjimka z povinnosti nosit respirátor), není mu umožněna osobní přítomnost na vzdělávání

 

 

2. Žáci jsou povinni dodržovat hygienická opatření přijatá z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, konkretizovaná s ohledem na specifika jednotlivých pracovišť školy, dodržovat zásady osobní a respirační hygieny.

 • 2.1 Vstup do budov školy je povolen
 • žákům bez příznaků infekčního onemocnění, kteří se řídí pokyny zaměstnanců školy pověřených dohledem
 • po provedené dezinfekci rukou
 • vždy s náležitým odstupem
 • pouze po přezutí v prostorách šaten, ve kterých se žák zdržuje jen nejnutnější dobu (minimalizace osobních kontaktů)
 • 2.2 Vstup do budov školy není povolen
 • doprovázejícím osobám
 • těm, kteří budou vykazovat známé příznaky virového onemocnění (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, infekce horních cest dýchacích apod.)
 • cizím osobám, kromě vymezených úředních hodin, denně vždy od 7:00 do 7:30 hodin, od 14:15 do 15:00 hodin
 • 2.3 Pohyb po budově
 • vždy s předepsanou ochranou dýchacích cest
 • při přesunech do odborných učeben vždy dle pokynů vyučujícího/dohled konajícího pedagoga
 • při dodržování náležitých odstupů
 • při minimalizování osobních kontaktů ve společných prostorách školy
 • 2.4 Zásady práce v učebně
 • dezinfekční prostředky jsou k dispozici v každé učebně
 • po příchodu do učebny jsou žáci povinni
  • umýt si ruce mýdlem a provést jejich dezinfekci
  • sedět podle zasedacího pořádku
  • při hodinách používat pouze vlastní učebnice, psací potřeby a další pomůcky
  • učebnice a pomůcky nenechávat v učebnách
 • do odborných učeben vstupují žáci na pokyn pedagoga, pracovat začínají pouze na pokyn vyučujícího, který provede před zahájením výuky dezinfekci PC (myš, klávesnice, pracovní plocha)
 • vyučující v průběhu každé vyučovací hodiny – zajistí časté a intenzivní větrání každé učebny (minimálně na začátku, na konci hodiny)
 • žáci dodržují vnitřní řády odborných učeben, respektují zvýšená hygienická opatření s ohledem na specifika jednotlivých odborných učeben a laboratoří, dbají pokynů vyučujících

2.5 Odchod ze školy

 • při dodržení odstupů ve společných prostorách a v prostorách šaten
 • při minimalizování osobních kontaktů

 

3. Další povinnosti žáků školy

 • okamžitě informovat o případných změnách zdravotního stavu, o změně situace ve společné domácnosti,…
 • respektovat zásady pohybu ve společných prostorách budovy – odstupy, časté mytí a dezinfekce rukou (vždy po příchodu do učebny)
 • respektovat další opatření přijatá vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace

4. Povinnosti zaměstnanců školy

 • ve společných prostorách budov se pohybovat s předepsanou ochranou dýchacích cest
 • respektovat zásady pohybu po budově – odstupy, časté mytí a dezinfekce rukou
 • zabezpečit časté a intenzivní větrání v učebně – minimálně na začátku a konci vyučovací hodiny
 • okamžitě informovat o případných změnách zdravotního stavu, situace ve společné domácnosti,…
 • plnit své pracovní povinnosti se zvýšenou ochranou svého zdraví
 • dodržovat hygienická pravidla a standard úklidu jednotlivých budov/pracovišť školy se kterými byli prokazatelně seznámeni – úklid a dezinfekce hygienických zařízení a povrchů, které používá větší počet osob (kliky, madla, vypínače,..) probíhá několikrát denně
 • během dne zajistit průběžné větrání šatních prostor a v době probíhající výuky i větrání společných prostor školy (chodby, schodiště)

5. Pracoviště praktického vyučování

 • v odborném výcviku jsou žáci oboru kadeřník a kosmetické služby povinni na provozovnách školy vždy používat předepsanou ochranu dýchacích cest (respirátor) při přímém kontaktu se zákazníkem, v případě žáků kosmetických služeb mají žáci k dispozici také ochranný štít (opatření k zajištění ochrany zdraví osob přítomných na pracovištích školních provozoven je rozpracováno samostatně – viz Mimořádné opatření ředitelky školy č. 2/2021-22 ze dne 27. 8. 2021)
 • žáci ostatních oborů, kteří vykonávají odborný výcvik na pracovištích smluvních partnerů, respektují hygienická a protiepidemická opatření přijatá na smluvních pracovištích

 

Pravidla a hygienické podmínky práce jsou pro žáky a zaměstnance školy konkretizovány dle podmínek a specifik jednotlivých pracovišť (školní pracoviště/pracoviště smluvních partnerů).  

 

6. Škola

 • vymezí pravidla pohybu žáků i zaměstnanců v prostorách školy
 • průběžně zdůrazňuje žákům i zaměstnancům školy zásady osobní a respirační hygieny
 • provádí pravidelnou a častou dezinfekci všech prostor
 • zabezpečí prokazatelné proškolení všech zaměstnanců školy
 • zajistí mýdlo, dezinfekční prostředky a papírové ručníky u vchodů do budov školy, v učebnách a na toaletách
 • vymezí podmínky vstupu cizích osob do budovy školy
 • je vybavena osobními ochrannými prostředky (respirátory, štíty, jednorázové rukavice, návleky, čistící a dezinfekční prostředky, bezkontaktní teploměry)
 • reaguje a přizpůsobuje provoz a pravidla aktuální situaci

 

7. Školní jídelna

 • umožní strávníkům umytí rukou při příchodu do školní jídelny
 • zajistí možnost dezinfekce rukou všech strávníků
 • minimalizuje osobní kontakty žáků
 • neumožní samoobslužný výdej
 • vyčlení čas na stravování cizích strávníků
 • neumožní odebírání stravy do donesených nádob
 • zajistí časté a intenzivní větrání školní jídelny
 • zajistí častou dezinfekci stolů, madel a židlí
 • zajistí usazení strávníků v souladu s platnou metodikou   u jednoho stolu v maximálním počtu 6 osob, mezi skupinami rozestup minimálně 1,5 metru

 

8. Domov mládeže

 • vymezí pravidla pohybu ubytovaných žákyň po DM ve společných prostorách vždy s respirátorem
 • vyčlení místnost a hygienickou kabinu pro případně pozitivně testovaného ubytovaného
 • zajistí časté a intenzivní větrání společných prostor, jednotlivých pokojů
 • umožní ubytování žákyním bez příznaků infekčního onemocnění
 • zajistí, aby ubytované žákyně při příchodu na DM měly možnost provést dezinfekci rukou
 • minimalizuje osobní kontakty ve společných prostorách DM (umývárny, školní jídelna, klubovny)
 • zajistí, aby se v prostorách šaten ubytovaná žákyně zdržovala jen nejnutnější dobu (minimalizace osobních kontaktů, dodržování odstupů)
 • doporučí, aby ubytované žákyně měly k dispozici odpovídající množství prostředků ochrany dýchacích cest – respirátor třídy FFP2

Postup DM při zjištění příznaků zdravotních obtíží u ubytované žákyně je totožný se zněním čl. 1.1 tohoto rozhodnutí. Způsob řešení nepřítomnosti na DM je totožný se zněním čl. 1.2 tohoto rozhodnutí.

 

 

9. Distanční vzdělávání

 

Vzdělávání distančním způsobem poskytuje škola, pokud je v důsledku mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy.

 

Způsob a pravidla distančního vzdělávání přizpůsobí škola podmínkám jednotlivých žáků, které budou ověřeny dotazníkovým šetřením provedeným ihned na začátku školního roku.

 

Žáci mají zákonnou povinnost se distančně vzdělávat.

 

V případě, že se žák odmítne testovat, není naočkovaný, neprodělal onemocnění COVID-19 a odmítne ochranu dýchacích cest, nebude mu umožněna přítomnost ve vzdělávání. V takovém případě nemá škola povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem.

 

Studijní podporu poskytuje škole nepřítomným žákům formou materiálů zasílaných/předávaných v elektronické, případně v listinné podobě.

 

10. Závěr

Škola se řídí pokyny příslušné KHS, postupuje v souladu s metodikou MŠMT, dodržuje všechna aktuálně platná vyhlášená mimořádná opatření KHS nebo MZd ČR.

 

Mimořádné opatření ŘŠ nabývá platnosti dne 27. 8. 2021 s účinností od 1. 9. 2021.

 

Případné změny/úpravy vyplývající z vývoje epidemiologické situace budou řešeny vydanými dodatky k tomuto opatření.

 

 

V Českých Budějovicích dne 27. 8. 2021

 

 

 

 

Mgr. Jarmila Benýšková, v.r.

                                                                                              ředitelka školy

 


Dokumenty