Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023,

předpokládaný počet přijímaných uchazečů

 

 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, stanovuje Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 zastoupená ředitelkou školy

 

a) tato jednotná kritéria pro přijímání do 1. ročníku vzdělávání

(platí pro 1. kolo přijímacího řízení)

1. Pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

(3leté obory) - denní forma vzdělávání

 

66-52-H/01 Aranžér

29-54-H/01 Cukrář

69-51-H/01 Kadeřník

29-53-H/01 Pekař

66-51-H/01 Prodavač

29-51-H/01 Výrobce potravin (ŠVP: Pivovarník-sladovník)

 

Do 1. ročníku  oboru budou přijímáni  uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, splnili podmínky přijímacího řízení  a jsou zdravotně způsobilí ke vzdělávání v daném oboru vzdělání a výkonu povolání. Zdravotní způsobilost posuzuje a na přihlášce potvrdí ošetřující lékař. Přijímací zkoušky se nekonají.

 

Kritéria

Prospěch ze základní školy za poslední tři klasifikační období (pololetní a výroční vysvědčení z předposledního ročníku a pololetní vysvědčení z posledního ročníku). V tomto pořadí budou uchazeči přijímáni až do naplnění stanoveného počtu. Pokud uchazeč předloží vysvědčení vystavené ve školním roce 2019/2020, potom se duplicitně započítá vysvědčení za 1. pololetí školního roku (2. pololetí není součástí hodnocení).

Celkový maximální počet získaných bodů je 45.

V případě rovnosti je rozhodující průměrný prospěch druhého pololetí 8. ročníku základní

školy. Při trvající rovnosti počtu bodů bude dalším rozhodujícím kritériem prospěch

v předmětech v tomto pořadí: český jazyk a literatura, matematika

 

Průměrný prospěch za pololetí

Počet bodů

 

Průměrný prospěch za pololetí

Počet bodů

1,00 - 1,06

15

 

2,01 -2,13

7

1,07 - 1,20

14

 

2,14 - 2,26

6

1,21 - 1,33

13

 

2,27 - 2,40

5

1,34 - 1,46

12

 

2,41 - 2,53

4

1,47 - 1,60

11

 

2,54 - 2,66

3

1,61 - 1,73

10

 

2,67 - 2,80

2

1,74 - 1,86

9

 

2,81 - 2,93

1

1,87 - 2,00

8

 

2,94 a více

0

– dálková forma vzdělávání

66-51-H/01 Prodavač (ŠVP: Prodavač – smíšené zboží)

 

Přijímací zkoušky se nekonají, uchazeči budou přijímání až do naplnění stanoveného počtu. Úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém předchozím vzdělání bude součástí přihlášky. Zdravotní způsobilost posuzuje a na přihlášce potvrdí ošetřující lékař.

 

2. Pro  obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

(roční zkrácené studium)

 

66-51-H/01 Prodavač

(ŠVP: Prodavač – smíšené zboží) – denní i dálková forma vzdělávání

29-63-H/01 Pekař  - denní forma vzdělávání

69-51-H/01 Kadeřník – denní forma vzdělávání

 

Do 1. ročníku budou přijímáni uchazeči, kteří získali střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání.

Přijímací zkoušky se nekonají, uchazeči budou přijímáni do naplnění stanoveného počtu.

 

Kritéria

Průměrný prospěch v prvním pololetí posledního ročníku střední školy

nad 3,0 – 0 bodů,

nad 2,2 do 3,0 vč. – 1 bod,

do 2,2 vč. – 2 body.

 

Snížený stupeň z chování v průběhu studia na střední škole – 0 bodů.

Chování v průběhu studia vždy hodnoceno „velmi dobré“ – 1 bod.

Celkový maximální počet získaných bodů jsou 3.

 

Součástí přihlášky bude úředně ověřená kopie vysvědčení za všechny roky studia na střední škole včetně vysvědčení/výpisu za 1. pololetí posledního ročníku. Úředně ověřená kopie výučního listu nebo maturitního vysvědčení bude součástí přihlášky nebo bude dodatečně předložena na začátku školního roku. Zdravotní způsobilost posuzuje a na přihlášce potvrdí ošetřující lékař.

 

3. Pro  obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

(4leté obory) – denní forma vzdělávání

 

28-44-M/01 Aplikovaná chemie (ŠVP: Farmaceutická technologie)

65-42-M/02 Cestovní ruch

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP: Obchodně podnikatelská činnost)*

34-56-L/01 Fotograf

 69-41-L/01 Kosmetické služby (ŠVP: Kosmetička)

66-41-L/01 Obchodník

 

Do 1. ročníku oboru budou přijímáni uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, splnili podmínky přijímacího řízení a jsou zdravotně způsobilí ke vzdělávání v daném oboru vzdělání a výkonu povolání. U oboru vzdělání Aplikovaná chemie, Fotograf, Kosmetické služby a Obchodník potvrdí zdravotní způsobilost na přihlášce ošetřující lékař.

Jednotná přijímací zkouška se koná z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Kritéria

a) prospěch ze základní školy za tři poslední klasifikační období (pololetní a výroční

vysvědčení z předposledního ročníku a pololetní vysvědčení z posledního ročníku) nebo v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia maximální počet 60 bodů. Pokud uchazeč předloží vysvědčení vystavené ve školním roce 2019/2020, potom se duplicitně započítá vysvědčení za 1. pololetí školního roku (2. pololetí není součástí hodnocení).

 

Průměrný prospěch za pololetí

Počet bodů

 

Průměrný prospěch za pololetí

Počet bodů

 

Průměrný prospěch za pololetí

Počet bodů

1,00 - 1,05

20

 

1,66  - 1,75

13

 

2,36  - 2,45

6

1,06 - 1,15

19

 

1,76 – 1,85

12

 

2,46 – 2,55

5

1,16 - 1,25

18

 

1,86 – 1,95

11

 

2,56 – 2,65

4

1,26 - 1,35

17

 

1,96 - 2,05

10

 

2,66 - 2,75

3

1,36 - 1,45

16

 

2,06 - 2,15

9

 

2,76 - 2,85

2

1,46 - 1,55

15

 

2,16 - 2,25

8

 

2,86 - 2,95

1

1,56 - 1,65

14

 

2,26 - 2,35

7

 

2,96 a více

0

 

b) test z českého jazyka a literatury – maximální počet 50 bodů

c) test z matematiky – maximální počet 50 bodů

 

Testy vyhodnocuje Centrum. Uchazeči se do celkového hodnocení jednotné zkoušky započítává lepší výsledek písemného testu. 

 

Podmínkou pro přijetí je úspěšné vykonání jednotné přijímací zkoušky (nesmí být vykázán nulový počet bodů). V případě, že uchazeč jednotnou přijímací zkoušku úspěšně nevykoná, nebude ke vzdělávání přijat, ať je jeho pořadí ve vyhodnocení přijímacího řízení jakékoliv.

 

d) umístění ve vědomostních soutěžích l. – 3. místo – maximální počet 5 bodů

- okresní kolo             1 bod

- krajské kolo              3 body                                                            

- celostátní kolo          5 bodů

 

Celkový maximální počet získaných bodů je 165.

Při rovnosti celkového počtu bodů bude rozhodujícím kritériem pro přijetí počet bodů dosažených při jednotné přijímací zkoušce. Při trvající rovnosti počtu bodů bude dalším rozhodujícím kritériem prospěch ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia, z předmětů v tomto pořadí: český jazyk a literatura, matematika. Při trvající rovnosti počtu bodů bude dalším rozlišujícím kritériem výsledek jednotné přijímací zkoušky  -  procentuální podíl dosaženého počtu bodů za úlohy z českého jazyka a literatury ověřující znalost pravidel českého pravopisu.

V tomto pořadí budou uchazeči přijímáni až do naplnění stanoveného  počtu v jednotlivých oborech.

 

4. Pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

(5leté obory) – dálková forma vzdělávání

 

      63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP: Obchodně podnikatelská činnost)

Jednotná přijímací zkouška se koná z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Kritéria

a) prospěch ze základní školy za tři poslední klasifikační období (pololetní a výroční vysvědčení z předposledního ročníku a pololetní vysvědčení z posledního ročníku) nebo v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia maximální počet 60 bodů.

Pokud uchazeč předloží vysvědčení vystavené ve školním roce 2019/2020, potom se duplicitně započítá vysvědčení za 1. pololetí školního roku (2. pololetí není součástí hodnocení).

 

Průměrný prospěch za pololetí

Počet bodů

 

Průměrný prospěch za pololetí

Počet bodů

 

Průměrný prospěch za pololetí

Počet bodů

1,00 - 1,05

20

 

1,66  - 1,75

13

 

2,36  - 2,45

6

1,06 - 1,15

19

 

1,76 – 1,85

12

 

2,46 – 2,55

5

1,16 - 1,25

18

 

1,86 – 1,95

11

 

2,56 – 2,65

4

1,26 - 1,35

17

 

1,96 - 2,05

10

 

2,66 - 2,75

3

1,36 - 1,45

16

 

2,06 - 2,15

9

 

2,76 - 2,85

2

1,46 - 1,55

15

 

2,16 - 2,25

8

 

2,86 - 2,95

1

1,56 - 1,65

14

 

2,26 - 2,35

7

 

2,96 a více

0

 

b) test z českého jazyka a literatury – maximální počet 50 bodů

c) test z matematiky – maximální počet 50 bodů

 

Testy vyhodnocuje Centrum. Uchazeči se do celkového hodnocení jednotné zkoušky započítává lepší výsledek písemného testu. 

 

Celkový maximální počet získaných bodů je 160.

Podmínkou pro přijetí je úspěšné vykonání jednotné přijímací zkoušky (nesmí být vykázán nulový počet bodů). V případě, že uchazeč jednotnou přijímací zkoušku úspěšně nevykoná, nebude ke vzdělávání přijat, ať je jeho pořadí ve vyhodnocení přijímacího řízení jakékoliv.

 

Úředně ověřené kopie dokladů (předposledního a posledního ročníku základní školy nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnázia) budou součástí přihlášky.

 

5. Pro obor vzdělání nástavbového studia

 

64-41-L/51 Podnikání (určeno pro absolventy tříletých učebních oborů)

denní forma vzdělávání – 2 letá,

dálková forma vzdělávání – 3 letá

 

Jednotná přijímací zkouška se koná z českého jazyka a literatury a z matematiky.

 

Kritéria

a) prospěch ze střední školy za tři klasifikační období (výroční vysvědčení za první a druhý ročník a pololetní vysvědčení z posledního ročníku absolvovaného tříletého oboru vzdělání) maximální počet 60 bodů. Pokud uchazeč předloží vysvědčení vystavené ve školním roce 2019/2020, potom se započítá vysvědčení za 1. pololetí školního roku (2. pololetí není součástí hodnocení).

 

 

Průměrný prospěch za pololetí

Počet bodů

 

Průměrný prospěch za pololetí

Počet bodů

 

Průměrný prospěch za pololetí

Počet bodů

1,00 - 1,05

20

 

1,66  - 1,75

13

 

2,36  - 2,45

6

1,06 - 1,15

19

 

1,76 – 1,85

12

 

2,46 – 2,55

5

1,16 - 1,25

18

 

1,86 – 1,95

11

 

2,56 – 2,65

4

1,26 - 1,35

17

 

1,96 - 2,05

10

 

2,66 - 2,75

3

1,36 - 1,45

16

 

2,06 - 2,15

9

 

2,76 - 2,85

2

1,46 - 1,55

15

 

2,16 - 2,25

8

 

2,86 - 2,95

1

1,56 - 1,65

14

 

2,26 - 2,35

7

 

2,96 a více

0

b) test z českého jazyka a literatury – maximální počet 50 bodů

c) test z matematiky – maximální počet 50 bodů

 

Testy vyhodnocuje Centrum. Uchazeči se do celkového hodnocení jednotné zkoušky započítává lepší výsledek písemného testu. 

 

Celkový maximální počet získaných bodů je 160.

 

Podmínkou pro přijetí je úspěšné vykonání jednotné přijímací zkoušky (nesmí být vykázán nulový počet bodů). V případě, že uchazeč jednotnou přijímací zkoušku úspěšně nevykoná, nebude ke vzdělávání přijat, ať je jeho pořadí ve vyhodnocení přijímacího řízení jakékoliv.

 

Úředně ověřená kopie výučního listu bude součástí přihlášky nebo bude dodatečně předložena na začátku školního roku.

 

 

Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Ředitelka školy upraví uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami podmínky v příjímacím řízení podle doporučení školského poradenského zařízení.

 

 

Hodnocení výsledků jednotné zkoušky uchazečů – cizinců a osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí

 

Tzv. redukované hodnocení se použije u uchazečů, kteří nekonají na žádost test z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona. Redukované pořadí je definováno jako pořadí uchazeče stanovené na základě výsledku testu z matematiky, uchazeč je zařazen v rámci pořadí uchazečů konajících obě zkoušky na takové místo, které odpovídá jeho umístění v testu z matematiky.

 

Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou škola ověří rozhovorem.

 

 

b) předpokládaný počet přijímaných uchazečů

 

Obor vzdělání

kód, název

Forma

vzdělávání

Předpokládaný

počet*)

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou – 4leté obory

 

 

28-44-M/01 Aplikovaná chemie

(ŠVP: Farmaceutická technologie)

Denní

28

65-42-M/02 Cestovní ruch

Denní

30

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

(ŠVP: Obchodně podnikatelská činnost)

Denní

30

34-56-L/01 Fotograf

Denní

30

69-41-L/01 Kosmetické služby

(ŠVP: Kosmetička)

Denní

30

66-41-L/01 Obchodník

Denní

30

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou – 5leté obory

   

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

(ŠVP: Obchodně podnikatelská činnost)

Dálková

30

Obor vzdělání nástavbového studia

 

 

64-41-L/51 Podnikání

Denní/dálkové

30/30

Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem – 3letý obor

 

 

66-52-H/01 Aranžér

Denní

24

29-54-H/01 Cukrář

Denní

26

69-51-H/01 Kadeřník

Denní

60

29-53-H/01 Pekař

Denní

15

66-51-H/01 Prodavač

Denní

45

66-51-H/01 Prodavač (ŠVP: Prodavač - smíšené zboží)

Dálková

30

29-51-H/01 Výrobce potravin (ŠVP: Pivovarník-sladovník)

Denní

15

Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním

listem, zkrácené studium roční

   

66-51-H/01 Prodavač (ŠVP: Prodavač - smíšené zboží)

Denní/dálková

15/15

29-53-H/01 Pekař

Denní

15

69-51-H/01 Kadeřník

Denní

20

 

*) počty přijímaných uchazečů v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání jsou uváděny včetně míst pro odvolací řízení

 

 

termíny odevzdání přihlášky v I. kole přijímacího řízení

denní i dálková forma vzdělávání              do 1. března 2022

 

termíny jednotné přijímací zkoušky v I. kole přijímacího řízení

řádný termín

1. termín               12. dubna 2022

2. termín                13. dubna 2022

 

náhradní termín

  1. termín               10. května 2022
  2. termín               11. května 2022

 

 

V případě, že nebude naplněn předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 1. kole, budou vyhlášena další kola přijímacího řízení.

 

V Českých Budějovicích 28. 1. 2022                          

 

 

 

Mgr. Jarmila Benýšková, v. r.

ředitelka školy