Informace pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

 

Informace pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

 

a) termíny odevzdání přihlášky

 

Denní i dálková forma vzdělávání                             do 1. 3. 2022

63-41-M/01    Ekonomika a podnikání (ŠVP: Obchodně podnikatelská činnost) - denní

i dálková forma vzdělávání

65-42-M/02    Cestovní ruch

     28-44-M/01    Aplikovaná chemie (ŠVP: Farmaceutická technologie)

     34-56-L/01     Fotograf

     69-51-L/01     Kosmetické služby (ŠVP: Kosmetička)

     66-41-L/01     Obchodník

       66-52-H/01     Aranžér

       29-54-H/01     Cukrář

       69-51-H/01     Kadeřník

       69-51-H/01     Kadeřník (zkrácené studium)

       29-53-H/01     Pekař

       29-51-H/01     Výrobce potravin (ŠVP: Pivovarník - sladovník)

66-51-H/01     Prodavač  - denní i dálková forma vzdělávání

66-51-H/01     Prodavač  - zkrácené studium

29-53-H/01     Pekař – zkrácené studium

64-41-L/51     Podnikání - nástavbové studium v denní i dálkové formě vzdělávání

 

                                    

b) průběh přijímacího řízení

 

Přijímací řízení proběhne, v souladu se zákonem č. 561/2001 Sb., o předškolním, základním,

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou

č. 353/2016 Sb., o příjímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění.

 

I.

Pro školní rok 2022//2023 se v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou koná vždy jednotná přijímací zkouška

 

z českého jazyka a literatury a z matematiky.

(forma zkoušky – didaktický test)

 

Přijímací zkouška proběhne ve dnech 12. a 13. dubna 2022

 

Čas konání jednotné přijímací zkoušky (platí pro oba termíny)

matematika (70 minut):                     8:30 – 9:55 hod. (v případě uchazeče s navýšeným časovým limitem bude čas ukončení upřesněn)

český jazyk a literatura (60 minut):  10:50 - 12:05 hod. (v případě uchazeče s navýšeným časovým limitem bude čas ukončení upřesněn)

 

 

Testy vyhodnocuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – zpřístupní výsledky nejpozději dne 28. dubna 2022.

 

Pořadí všech uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení, seznam přijatých uchazečů a výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě zveřejní ředitelka školy nejpozději dne 2. května 2022 na informační tabuli a internetových stránkách školy (www.sso.cz).

 

Před vydáním rozhodnutí mají zákonní zástupci či zletilí uchazeči možnost nahlédnout do spisu dne 29. dubna 2022 v době od 7:00 do 8:30 hodin a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

 

Rozhodnutí o nepřijetí si mohou vyzvednout v kanceláři školy dne 2. května 2022 v době od 7:00 do 16:30 hodin. 

 

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána nejpozději dne 3. května 2022.

 

Rozhodnutí o nepřijetí, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče je uloženo na poště po dobu 10 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.

 

II.

Přijímací řízení pro ostatní obory vzdělání a formy vzdělávání, ve kterých se nekonají přijímací zkoušky, proběhne dne 22. dubna 2022 v 6:30 hodin v kanceláři ředitelky školy.

 

Před vydáním rozhodnutí mají zákonní zástupci či zletilí uchazeči možnost nahlédnout do spisu dne 22. dubna 2022 v době od 8:00 do 9:30 hodin a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

 

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn dne 22. dubna 2022 do 10:00 hodin na informační tabuli a internetových stránkách školy (www.sso.cz).

 

Rozhodnutí o nepřijetí si mohou vyzvednout v kanceláři školy ve dnech 22. dubna 2022 v době od 14:00 do 16:30 hodin. 

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána nejpozději dne 26. dubna 2022.

 

Rozhodnutí o nepřijetí, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče je uloženo na poště po dobu 10 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.

 

c) náhradní termín

 

Pokud se uchazeč nebude moci dostavit v prvním či druhém termínu ke konání testů, je povinen se do 3 dnů písemně omluvit ředitelce školy. Jednotnou zkoušku bude konat v náhradním termínu (10. 5. 2022 nebo 11. 5. 2022).

 

d) odevzdání zápisového lístku

 

Po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, potvrzuje uchazeč úmysl nastoupit na střední školu odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn. (Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.)

 

Neodevzdáním zápisového lístku zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání.

 

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou.

Vzít zpět zápisový lístek může uchazeč pouze tehdy, pokud chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání nebo pokud chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat do oboru bez talentové zkoušky a dříve již zápisový lístek uplatnil na základě přijetí do oboru s talentovou zkouškou.

 

e) informace pro nepřijaté uchazeče

 

Proti rozhodnutí o nepřijetí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, prostřednictvím ředitelky této školy.

 

 

V Českých Budějovicích 15. března 2022

 

 

 

                                                                                           Mgr. Jarmila Benýšková v. r.  

                                                                                                   ředitelka školy