Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

 Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

  • dle § 60g, odst. 6 a 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnu ode dne oznámení rozhodnutí – ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

 

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

 

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou.

 

Požadovat vydání zápisového lístku zpět může uchazeč pouze v případě:

  • pokud chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání,
  • pokud chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat do oboru bez talentové zkoušky a dříve již zápisový lístek uplatnil na základě přijetí do oboru s talentovou zkouškou.

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 1. 3. 2022

                                                                                                                                                                                                                                    Mgr. Jarmila Benýšková, v. r.

                                                                                                          ředitelka školy