Informace pro rodiče a žáky - Dotační program Jihočeského kraje

Informace pro rodiče a žáky Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9

Dne 28. 7. 2022 představilo vedení kraje nový Program na podporu Jihočechů ohrožených kombinací vysoké inflace a nárůstu cen energií v období podzimu a zimy 2022–2023 formou tiskové konference viz https://www.kraj-jihocesky.cz/node/6223 (dále jen Program). Cílem je podpořit rodiny s dětmi, aby díky zvyšujícím se nákladům na životní potřeby nemusely omezovat školní a mimoškolní aktivity svých dětí (zájmové kroužky pořádané DDM, ZUŠ apod.). Náklady na tyto aktivity je možné při splnění stanovených podmínek nyní proplatit z rozpočtu kraje, a to do výše 4 000 Kč na jedno dítě v období 1. pololetí školního roku 2022/2023.

Základní informace

Žádosti o podporu (finanční příspěvek) podávají rodiče nebo zákonní zástupci prostřednictvím školy.

Příspěvek je určen pro dítě s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje k 1. 8. 2022.

Podporovány budou děti žijící v domácnosti, v níž je:

  • pobírána dávka na „Přídavek na dítě“ alespoň v některém měsíci roku 2022 nebo
  • pobírána dávka na „Příspěvek na bydlení“ nebo
  • čistý měsíční příjem připadající na člena domácnosti ve výši maximálně 13 000 Kč včetně. Do příjmů jsou započítávány příjmy z výdělečné činnosti (příjmy ze závislé činnosti, včetně DPP nebo DPČ, OSVČ, včetně DPP, DPČ), výsluhový příspěvek, příjmy z dávek nemocenského pojištění (např. peněžitá pomoc v mateřství), rodičovský příspěvek, skutečně obdržené výživné, příjem z pronájmu, příjem z kapitálového majetku, případně starobní, vdovský nebo vdovecký, sirotčí a invalidní důchod.

Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že rodič/zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner ke své žádosti doloží:

  • potvrzení o zaměstnání nebo o příjmech z výkonu podnikatelské činnosti jako OSVČ, nebo
  • potvrzení Úřadu práce, že není ke dni podání žádosti déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Na nevyčerpanou část příspěvku např. díky nemocnosti dítěte, není právní nárok, nebude vyplacena.

 

Příjem žádostí:                     od 15. 9. 2022 do 31. 1. 2023 do 12:00 hodin

Uznatelnost náhrad (podporované období):        1. 8. 2022 – 31. 1. 2023

Škola:

 • ověří nárok na příspěvek pro podporovanou aktivitu

 

 

Podporovanými aktivitami jsou:

  • předškolní vzdělávání
  • ubytování žáků v domově mládeže, internátu
  • školní lyžařské kurzy
  • vzdělávání v základních uměleckých školách
  • zájmové vzdělávání ve střediscích volného času
  • školní stravování
  • další zájmové, volnočasové, tělovýchovné a sportovní aktivity dětí (kroužky, kurzy apod.)

Částku mohou rodiče poskládat např. z podpory školního stravování ve výši 1 500 Kč a školného v ZUŠ ve výši 2 500 Kč.

U každé školy podají řediteli školy žádost s doklady uvedenými výše v částce, kterou po dané škole požadují jako příspěvek k proplacení nákladů.

Jestliže bude dítě s trvalým pobytem v obci Jihočeského kraje navštěvovat školu, školské zařízení se sídlem mimo území Jihočeského kraje, nemá na podporu v programu I nárok.

 

Nárok na podporu je ze strany rodičů nebo zákonných zástupců prokazován:

  • v případě pobírání dávek příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě potvrzením z Úřadu práce (příloha č. 6 a 7 Pravidel).
  • pokud není v rodině, kde žijí podporované děti, pobírána dávka příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě, je nárok na podporu prokazován
  • výší příjmů na stanoveném vzorovém formuláři, nebo
  • potvrzením Úřadu práce o výši rodičovského příspěvku nebo potvrzením OSSZ o výši a druhu pobíraného důchodu.

K prokázání výše čistého příjmu na člena rodiny je nezbytné doložit:

  • potvrzení zaměstnavatele o průměrném čistém měsíčním příjmu za poslední předcházející tři měsíce k okamžiku předložení potvrzení, nebo
  • přehled příjmů OSVČ z daňového přiznání za rok 2021 (a to i v případě souběhu příjmů ze závislé činnosti) a potvrzení Úřadu práce o měsíční výši pobíraného rodičovského příspěvku, nebo
  • příspěvku na péči o osobu blízkou nebo potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení o druhu a výši důchodu, případně veškeré další příjmy, které společná domácnost pobírá. Součet příjmů dokládá žadatel o podporu (rodiče nebo zákonní zástupci) na stanoveném formuláři.

 

 

V Českých Budějovicích 31. 8. 2022

 

                                                                                              Mgr. Jarmila Benýšková

                                                                                              ředitelka školy


Dokumenty