Zkoušky a předměty

Rozhodnutí ředitelky školy č. 1/2022-2023 ze dne 2. 9. 2022

V souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, určila ředitelka školy tuto nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023 a v letech následujících:

 

Obor vzdělání:                        63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP Obchodně     

                                                   podnikatelská činnost)

Povinné zkoušky:                     

 1. Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška (Školní seznam literárních děl)
 2. Cizí jazyk – písemná práce a ústní zkouška ANJ/NEJ/SPJ/(v případě, že ve společné části maturitní zkoušky žák nezvolil matematiku)
 3. Ekonomika  - ústní zkouška
 4. Účetnictví – ústní zkouška
 5. Praktická zkouška z odborných předmětů (ekonomika, účetnictví, obchodní provoz, písemná komunikace, fiktivní firma, informační a komunikační technologie) – písemná zkouška

 

Nepovinné ústní zkoušky:

 1. Obchodní provoz    
 2. Zbožíznalství    

 

Obor vzdělání:                         65-42-M/02 Cestovní ruch

 

Povinné zkoušky:

 1. Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška (Školní seznam literárních děl)
 2. Cizí jazyk – písemná práce a ústní zkouška ANJ/NEJ/SPJ/(v případě, že ve společné části maturitní zkoušky žák nezvolil matematiku)
 3. Dějiny kultury – ústní zkouška
 4. Služby cestovního ruchu – ústní zkouška
 5. Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí - norma pro zpracování, témata

 

Nepovinné ústní zkoušky:

 1. Zeměpis cestovního ruchu (zahrnuje předměty zeměpis cestovního ruchu a seminář k zeměpisu cestovního ruchu)
 2. Ekonomika
 3. Účetnictví

 

Obor vzdělání:                          28-44-M/01 Aplikovaná chemie

(ŠVP Farmaceutická technologie)

Povinné zkoušky:                           

 1. Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška (Školní seznam literárních děl)
 2. Cizí jazyk – písemná práce a ústní zkouška ANJ/NEJ/SPJ/ (v případě, že ve společné části maturitní zkoušky žák nezvolil matematiku)
 3. Chemie – ústní zkouška
 4. Farmaceutická a chemická technologie – ústní zkouška
 5.  Analytická chemie – praktická zkouška

Nepovinné ústní zkoušky:

 1. Biologie
 2. Matematika

 

 

Obor vzdělání:                         66-41-L/01 Obchodník

 

Povinné zkoušky:

 1. Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška (Školní seznam literárních děl)
 2. Cizí jazyk – písemná práce a ústní zkouška ANJ/NEJ/SPJ/ (v případě, že ve společné části maturitní zkoušky žák nezvolil matematiku)
 3. Ekonomika – ústní zkouška
 4. Účetnictví – ústní zkouška
 5. Praktická zkouška z odborných předmětů (ekonomika, účetnictví, obchodní provoz, zbožíznalství, písemná komunikace, fiktivní firma, informační a komunikační technologie a odborný výcvik)

 

Nepovinné ústní zkoušky:

 1.  Obchodní provoz
 2.  Zbožíznalství
 3.  Management a marketing

              nebo

Management a cestovní ruch

nebo

Management a logistika   

             

 

Obor vzdělání:                          69-41-L/01 Kosmetické služby (ŠVP Kosmetička)

 

Povinné zkoušky:

 1. Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška (Školní seznam literárních děl)
 2. Cizí jazyk – písemná práce a ústní zkouška ANJ/NEJ/SPJ/(v případě, že ve společné části maturitní zkoušky žák nezvolil matematiku)
 3. Kosmetika – ústní zkouška
 4. Zdravověda – ústní zkouška
 5. Odborný výcvik – praktická zkouška

 

Nepovinné ústní zkoušky:

 1. Chemie
 2. Druhý cizí jazyk ANJ/NEJ

 

Obor vzdělání:                          35-56-L/01 Fotograf

 

Povinné zkoušky:

 

 1. Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška (Školní seznam literárních děl)
 2. Cizí jazyk – písemná práce a ústní zkouška ANJ/NEJ/SPJ/ (v případě, že ve společné části maturitní zkoušky žák nezvolil matematiku)
 3. Fotografie – ústní zkouška
 4. Optika a přístroje – ústní zkouška
 5. Odborný výcvik – praktická zkouška

 

Nepovinné ústní zkoušky:              

 1. Ekonomika
 2. Informační a komunikační technologie

 

Obor vzdělání:                          64-41-L/51 Podnikání

 

Povinné zkoušky:

 1. Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška (Školní seznam literárních děl)
 2. Cizí jazyk – písemná práce a ústní zkouška ANJ/NEJ/SPJ/(v případě, že ve společné části maturitní zkoušky žák nezvolil matematiku)
 3. Ekonomika podniku – ústní zkouška
 4. Právo – ústní zkouška
 5. Písemná práce z účetnictví – praktická zkouška

 

Nepovinné ústní zkoušky:

 1. Informační a komunikační technologie
 2. Marketing a management

                                                          

Nahrazující zkouška z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky

 

V souladu s § 51 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, a na základě

§ 19a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, lze nahradit zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona, který dokládá jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

 

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák ředitelce školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konáním maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

 

 

V Českých Budějovicích dne 31. 8. 2023

 

Mgr. Jarmila Benýšková, v. r.
 ředitelka školy


Dokumenty