Střední škola obchodní je školou určenou zřizovatelem k poskytování bezplatné jazykové přípravy žákům cizincům. Jazyková příprava je poskytována na základě předložené žádosti.

 

 

V Českých Budějovicích 11. 9. 2023

 

 

Střední škola obchodní je školou určenou zřizovatelem k poskytování bezplatné jazykové přípravy žákům cizincům. Jazyková příprava je poskytována na základě předložené žádosti.

 

(V souladu s vyhláškou č. 266/2023 Sb., která upravuje vyhlášku č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů.)

 

Základní informace

  1. Žák cizinec - žák, který není občanem ČR, vzdělává se ve střední škole nebo konzervatoři zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení ČR nejvýše 24 měsíců přede dnem podáním žádosti. 
  2. Žádost podává zletilý žák cizinec nebo zákonný zástupce nezletilého žáka cizince. Základní požadované údaje žádosti - viz příloha Formulář žádosti včetně čestného prohlášení.
  3. Ředitelka školy zařadí žáka cizince do skupiny pro jazykovou přípravu do 30 dnů od podání žádosti.
  4. Organizace výuky - třikrát týdně (pondělí, úterý, čtvrtek) v rozsahu dvou vyučovacích hodin v době od 14:15 hodin do 15:45 hodin.
  5. Forma výuky – kombinace prezenční a distanční synchronní výuky (dle podmínek), ve výjimečných případech bude zařazeno do jazykové přípravy žáka samostudium.
  6. Kmenová škola zajistí účastníkovi jazykové přípravy přístup k informačním technologiím. 
  7. Rozsah jazykové přípravy - minimálně 100 vyučovacích hodin ve školním roce.
  8. Obsah jazykové přípravy - základy příslušné odborné terminologie.

 

Kontakt:  kalalova@sso.cz, tel. 387 023 713

 

                                                                                              

Mgr. Jarmila Benýšková v.r.

                                                                                               ředitelka školy

 

Příloha: Formulář žádosti


Dokumenty