Chceš být úspěšný ve své profesi?

Nejmodernější vybavení nám pomáhá k dosahování  lepších vzdělávacích výsledků a přiblížuje vzdělávání požadavkům trhu práce. Zvyšuje možnosti uplatnění našich absolventů v praxi.

Střední škola obchodní patří k nejlépe vybaveným středním školám v regionu. Významně tomu pomáhají finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů.

Budovy Střední školy obchodní procházejí neustálou modernizací, kterou vítají nejen pedagogové, ale pozitivně hodnotí i žáci školy. K počítačovým učebnám, jazykové učebně, odborným učebnám fotografů, kosmetiček, kadeřníků a učebnám pro výuku předmětu Fiktivní firma,  přibyla i multifunkční učebna pro výuku všech předmětů, vybudovaná v rámci realizace projektových aktivit školy. Projekt „Vzdělávání bez bariér s ICT“ finančně podpořený prostředky IROP a státního rozpočtu ČR, zásadním způsobem přispěl ke zkvalitnění výuky žáků. Třicet dva pracovních míst je vybaveno nejmodernějšími technologiemi. Každé stanoviště je opatřeno vlastním počítačem, sluchátky a výukovým softwarem. Žáci zde získávají nejen znalosti v oboru, ale aktivně aplikují své ICT dovednosti. Učebna je zaměřena i na výuku jazyků, žáky vede ke konverzaci, umožňuje individualizované učení i efektivní aplikování metody CLIL při výuce odborných předmětů v cizím jazyce. V tomtéž roce byl vybudován i výtah pro bezbariérový přístup a posíleny Wi-Fi sítě.  „Tato škola je moderně vybavená a je tu velké množství počítačových a odborných učeben. Myslím si, že nás naše škola velmi dobře připraví na vysokou školu, ale i na práci,“ říká žákyně 4. ročníku oboru Cestovní ruch. 

V létě roku 2019 byla zahájena další etapa modernizace školy. Díky investičním příspěvkům od zřizovatele byla nově vybavena a zrekonstruována část ubytovacích prostor Domova mládeže v Třebízského ulici. Na hlavní budově školy v Husově ulici vznikly nové kabinety, učebny pro teoretickou i praktickou výuku a výdejna obědů. Nově vybudované učebny jsou vybaveny interaktivními panely, jedná se o dotykové panely, které krom klasického psaní nabízejí mnoho rozšiřujících funkcí, například i vlastní přístup do internetové sítě, lze je tak využít i bez použití počítače. 

Zvláště pro výuku cizích jazyků vznikla učebna, která podporuje nácvik komunikačních dovedností, cílí na skupinovou práci žáků a na staniční učení. Žáci ve čtyřčlenných skupinkách sdílí jeden pracovní stůl, usazeni jsou naproti sobě a mohou tak komunikovat přímo z očí do očí. Každý žák má k dispozici tablet, na který mu učitel zasílá úlohy, žáci vytvářejí myšlenkové a pojmové mapy, soutěží mezi sebou za pomoci různých aplikací.

V poslední etapě modernizace vznikly dvě špičkové laboratoře s nejnovějšími bezpečnostními prvky pro výuku žáků oboru Aplikovaná chemie – Farmaceutická technologie. První z laboratoří je určena pro výuku základní chemie, nácvik laboratorních technik a analytickou chemii. Druhá laboratoř je určena žákům vyšších ročníků. Ti se zde budou učit instrumentální metody využívané v chemické praxi, aplikovanou analytickou chemii a analýzu léčiv.
 


Videa

Fiktivní firmy

Fiktivní firmy

Chceš být úspěšný ve své profesi?

Fotogalerie