Povinně zveřejňované informace

Zveřejnění informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 (dále jen škola) jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje následující informace:

1. Oficiální název, důvod a způsob založení

    viz O škole - Historie školy

2. Organizační struktura školy

    viz Kontakty

3. Místo, kde lze získávat informace

Každá fyzická i právnická osoba může žádat o informaci ústně nebo písemně. Dotaz musí být formulován jasně, aby bylo zcela zřejmé, jaká informace je požadována. Žádost může být zaslání na kontaktní adresu  nebo osobně předána v sekretariátu školy.

Adresa pro doručování dokumentů:                     Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
                                                                                     Husova 9
                                                                                     370 01  České Budějovice

Úřední hodiny podatelny (sekretariátu školy): PO-PÁ:          6:45 - 8:00 hod.
                                                                                 ÚT, ST, PÁ:  13:00 - 15:00 hod.

Elektronická adresa podatelny:                            sekretariat@sso.cz
(sekretariátu školy)

Identifikátor datové schránky:                                vw8jfk5

Škola je povinna poskytnout všechny informace vztahující se k problematice její práce v rozsahu své působnosti s výjimkou:

- informací, jejichž zveřejnění vylučuje sám zákon
- utajovaných skutečností
- informací dotýkajících se ochrany osobnosti
- vnitřních pokynů a personálních předpisů

4. Místo, lhůta a způsob podání žádosti, stížnosti, návrhu nebo jiného podání

Stížnost lze podat písemně na adrese uvedené v části Kontakty nebo ústně do protokolu v sekretariátu školy nebo v elektronické podobě.

Žádost, návrh nebo jiné podání lze doručit písemně na výše uvedenou adresu školy (viz Kontakty) nebo osobně v sekretariátu školy.

5. Místo, lhůta a způsob podání opravného prostředku proti rozhodnutí povinného subjektu

Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat odvolání písemně na adresu školy (viz Kontakty) nebo osobně v sekretariátu školy, a to ve lhůtě stanovené v rozhodnutí.

6. Výroční zpráva  školy za předcházející školní rok

Kompletní výtisk Výroční zprávy za uplynulý školní rok je uveřejněn v části Informace o škole – Dokumenty školy – Výroční zpráva.

7. Sazebník náhrad

Zveřejňování informací provádí škola na své vlastní náklady.

Poskytování informací na základě žádosti je prováděno za úhradu. Výše úhrady je stanovena takto:

- mzdové náklady za každou započatou hodinu výkonu zaměstnance při vyhledávání informace činí Kč 100,--
- pořízení kopií – za každou stránku formátu A 4 úhrada Kč 2,--

Podmínky finanční úhrady za poskytnutí informace, bude-li vyžadována, sdělí zodpovědný pracovník školy žadateli před poskytnutím informace. Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel hotově v pokladně školy.

Finanční úhrada nebude vyžadována v případě poskytování informací o prospěchu a chování žáků zákonným zástupcům a rodičům.

8. Přehled nejdůležitějších právních předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje se:

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších novel
Zákon č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších novel

Specifikace dalších legislativních předpisů, podle nichž se řídí činnost školy může být žadateli upřesněna osobně v sekretariátu školy nebo na základě písemné žádosti.