Školní řád

Školní řád Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9

1. ÚVOD 

Ředitelka školy na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, který upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců, práva a povinnosti pedagogických pracovníků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy, provoz a vnitřní režim školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, podmínky zacházení s majetkem školy a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

Tento školní řád je závazný pro žáky všech forem vzdělávání, zákonné zástupce nezletilých žáků, účastníky kurzů či jiných forem vzdělávání a pro všechny zaměstnance školy na všech pracovištích poskytovaného vzdělávání.

Školní řád zveřejní ředitelka školy na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy a prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance a žáky školy a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých žáků. Třídní učitelé zajistí, aby všichni žáci ve třídách a jejich zákonní zástupci byli s tímto školním řádem prokazatelně seznámeni.

Žáci se dobrovolným rozhodnutím ke vzdělávání zavazují řádně docházet a účastnit se teoretického a praktického vyučování, osvojovat si znalosti stanovené vzdělávacím programem a plnit všechny povinnosti vyplývající z tohoto řádu.

 

2.   PRÁVA  A  POVINNOSTI  ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ

2.1 Práva žáků a zákonných zástupců žáků

2.1.1 Žák má právo

a) Aby byla respektována jeho lidská důstojnost, jeho přesvědčení osobní, politické i náboženské cítění.

b) Být vzděláván a vychováván v důstojném prostředí.

c) Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.

d) Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání.

e) Mít takové podmínky ve škole, aby nebylo ohrožováno jeho zdraví.

f) Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy (účastnit se 1x za 2 měsíce společných jednání) nebo školskou radu. Ředitelka školy nebo školská rada jsou povinny se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit.

g) Vyjadřovat svobodně svůj názor ve všech věcech, které se ho týkají; tento názor má být vyjádřen adekvátní formou, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje. Své vyjádření může směřovat nejen k třídnímu učiteli, výchovnému poradci, školnímu metodiku prevence, ale i k ostatním pedagogickým pracovníkům školy.

h) Volit a být volen do školské rady, je-li zletilý.

i) Požádat o povolení výuky podle individuálního vzdělávacího plánu (z jiných závažných důvodů, na které se nevztahuje § 16 školského zákona). Žádost podává zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka ředitelce školy prostřednictvím třídního učitele. Průběh a způsob hodnocení se řídí platným vnitřním předpisem.

j) Na ochranu před rizikovým chováním, před projevy diskriminace, nepřátelství, fyzického a psychického a násilí a před nedbalým zacházením. Nikdo nemá právo druhému žádným způsobem ubližovat.

k) Na bezpečnost a ochranu zdraví během školního vyučování a na školních akcích, v souladu s § 29 odst. 2 školského zákona.

l) Požádat o uvolnění z výuky předepsaným způsobem. Požádat o uvolnění z vyučování v předmětu tělesná výchova na základě posudku vydaného registrujícím lékařem.

m) Žádat vyučující o konzultaci. Termín konzultace si žák dohodne s vyučujícím nebo může využít vyhlášených konzultačních hodin.

n) Požádat o soukromou rozmluvu, pomoc nebo radu všechny pedagogické pracovníky školy, kteří jsou povinni věnovat těmto záležitostem náležitou pozornost.

o) Na zabezpečení první pomoci a případné následné odborné lékařské péče.

p) Na zpracování osobních údajů za účelem propagace školy pořízených v konkrétním období a zveřejněných po časově vymezenou dobu pouze s jeho výslovným písemným souhlasem (webové stránky, propagační materiály, fotografie, školní práce žáka, audio nebo video nahrávky).

r) Písemně vznést námitky proti zpracování osobních údajů, požádat o opravu nebo výmaz.

s) Kdykoliv udělený souhlas se zveřejněním osobních údajů za účelem prezentace školy (webové stránky, propagační materiály, fotografie, školní práce žáka, audio nebo video nahrávky) písemně odvolat.

t) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami - (doloženo zprávou a doporučením školského poradenského zařízení) mají právo na vzdělání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. Žáci mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. Ředitelka může ve třídě, ve které se vzdělává žák se speciálními vzdělávacími potřebami, zřídit funkci asistenta pedagoga. Vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu může být poskytováno školou pouze na základě písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce nebo zletilého žáka.

u) Žáci mimořádně nadaní – mají možnost vzdělávat se podle individuálního vzdělávacího plánu, který vychází ze školního vzdělávacího programu oboru vzdělání, závěrů psychologického a speciálně pedagogického vyšetření a vyjádření zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. Poskytování vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu lze pouze na základě písemného informovaného souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. Mimořádně nadaní žáci mohou být na základě zkoušek vykonaných před komisí, kterou jmenuje ředitelka školy, přeřazeni do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. 

2.1.2 Práva uvedená v odst. 2.1.1 s výjimkou písmen b), e), f), k), n) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

Na informace podle odst. 2.1.1 písm. c) mají v případě zletilých žáků také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost.

Žáci musí mít na paměti, že každé právo je spojeno s povinností vůči sobě i druhým.

 

2.2  Povinnosti žáka a zákonných zástupců žáků

2.2.1 Povinnosti žáka

a) Řádně docházet do školy, řádně se vzdělávat. (Podle stanoveného rozvrhu hodin zúčastňovat se vyučování všech povinných a volitelných předmětů i nepovinných vyučovacích předmětů, které si žák zvolil).

b) Vzdělávat se distančním způsobem ve vymezených případech (v krizových opatřeních po dobu vyhlášení krizového stavu dle krizového zákona, z důvodu nařízení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR nebo KHS dle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo z důvodu nařízení karantény), kdy bude zakázána osobní přítomnost žáků ve školách a školských zařízeních, a to jak v synchronním, tak i v asynchronním režimu.

c) Osvojovat si vědomosti a dovednosti a získávat návyky potřebné k dosažení středního vzdělání s výučním listem nebo středního vzdělání s maturitní zkouškou.

d) Osvojovat si zásady morálky a řídit se jimi, chovat se ukázněně, plnit pokyny pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy, dodržovat pravidla soužití ve škole i mimo školu. Upozornit pedagogické pracovníky na projevy společensky nežádoucích jevů, které mohou vzniknout mezi žáky školy.

e) Chránit své zdraví i zdraví jiných, udržovat čistotu a pořádek v budově a všech prostorech školy a i jejím okolí, respektovat a dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen nejen ve škole, ale i na školních akcích.

f) V odborném výcviku a při odborných praxích používat předepsaný pracovní oděv a obuv. Respektovat požadavky pracoviště praktického vyučování a požadavky pracovišť smluvních partnerů, opatřit si požadované základní pomůcky. Pokud se žák dostaví na pracoviště bez požadovaného pracovního oděvu včetně obuvi nebo nebude oděv odpovídat požadavkům hygieny práce, bude mu z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci znemožněn vstup na pracoviště. Okamžitě budou informováni zákonní zástupci nezletilého žáka/rodiče zletilého žáka o mimořádném přerušení výchovně vzdělávací činnosti a posunutí začátku pracovní doby tak, aby si žák mohl zajistit předepsaný pracovní oděv a obuv. Po dobu mimořádného přerušení výchovně vzdělávací činnosti škola neodpovídá za bezpečnost a zdraví žáka.

Opakovaná přítomnost žáka bez předepsaného oděvu v odborném výcviku je vždy považována za porušení povinností stanovených školním řádem, může být důvodem pro nehodnocení žáka v řádném termínu.

g) Ohlásit bezprostředně pedagogickému pracovníkovi úraz, poranění nebo náhlou nevolnost, ke které dojde při vyučování, v odborném výcviku či akcích pořádaných školou. Pedagogický pracovník poskytne první pomoc, sepíše záznam o úrazu.  Při pozdním oznámení či neoznámení nebude úraz školou odškodněn.

h) Odkládat při praktickém vyučování, sportovních a jiných činnostech, kde je zvýšená možnost ohrožení zdraví, na určená místa ozdobné a jiné předměty (náramky, náušnice, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky aj.). Žák se přitom řídí pokyny vyučujícího, který nedovolí, aby se bez odložení uvedených předmětů žák účastnil příslušné činnosti.

i) Být ve škole vhodně a čistě upraven a oblečen tak, aby především svými oděvními a jinými doplňky nepoškozoval vybavení školy a neohrožoval zdraví své a svých spolužáků.

j) Šetřit veškeré školní zařízení, chránit je před poškozením a hospodárně zacházet s učebními pomůckami, dodržovat řád odborných učeben, který je přílohou školního řádu. Škody vzniklé úmyslným poškozením majetku školy je povinen uhradit zletilý žák, který škodu způsobil nebo zákonný zástupce nezletilého žáka. Každé poškození vzniklé na majetku školy je žák povinen bezprostředně hlásit pedagogickému pracovníkovi. Nerespektování tohoto ustanovení, především úmyslné poškození majetku školy žákem, bude považováno za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školním řádem.

 k) Obuv a svrchní oděv ukládat do přidělené šatní skříňky, kterou je povinen uzamykat.

 l) Respektovat zákon o autorských právech. Pokud používá k vypracování úkolů, referátu, slohových prací apod. zdroje informací (tištěné či z internetu, je vždy nutné uvést zdroj těchto informací, při citaci je třeba uvést všechny bibliografické údaje, z nichž bylo čerpáno).

m) Při práci na internetu dodržovat zásady bezpečného používání internetu a vnitřní pravidla používání školní sítě (která jsou stanovena v přílohách školního řádu).

n) Doplnit si a doučit se učivo, které žák zameškal svojí nepřítomností (zápisy v sešitech, apod.).

o) Neprodleně ohlásit v sekretariátu školy ztrátu vstupního čipu nebo karty.

p) Podrobit se při důvodném podezření na pokyn zaměstnance školy zjištění, zda není pod vlivem návykové látky.

r) Chránit své přidělené přístupové údaje do školního informačního systému před zneužitím třetí osobou.

s) Dokládat důvody své nepřítomnosti při prezenčním i distančním vzdělávání v souladu s ustanovením tohoto školního řádu.

2.2.2  Zletilí žáci jsou dále povinni:

a) Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka.

b) Dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.

c) Oznamovat škole údaje o své osobě: jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefonické spojení, údaje o předchozím vzdělání, včetně dosaženého stupně vzdělání, zdravotní pojišťovnu a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání a změny v těchto údajích.

d) O veškerých změnách, které nastanou v údajích dle předcházejícího odstavce c), je povinen zletilý žák informovat školu písemně a neprodleně.

e) Oznámit neprodleně ředitelce školy případný výskyt infekční choroby v jeho okolí.

f) Chránit své přidělené přístupové údaje do školního informačního systému před zneužitím třetí osobou.

2.2.3  Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:

a) Zajistit, aby žák řádně docházel do školy.

b) Na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzděláváním žáka.

c) Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka.

d) Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.

e) Oznamovat škole údaje o osobě nezletilého žáka: jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, údaje o předchozím vzdělání, včetně dosaženého stupně vzdělání, zdravotní pojišťovnu a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, údaje o zákonném zástupci: jméno a příjmení, místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností a telefonické spojení a změny v těchto údajích.

f) O veškerých změnách, které nastanou v údajích dle předcházejícího odstavce e), je povinen zákonný zástupce informovat školu písemně a neprodleně.

g) Oznámit neprodleně ředitelce školy případný výskyt infekční choroby v okolí nezletilého žáka.

h) Chránit své přidělené přístupové údaje do školního informačního systému před zneužitím třetí osobou.

 

3. PRÁVA A POVINNOSTI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

3.1 Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo

a) Na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany žáků nebo zákonných zástupců žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole.

b) Aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy.

c) Na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně pedagogické a pedagogicko psychologické činnosti.

d) Volit a být voleni do školské rady.

e) Na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

f) Na zpracování osobních údajů za účelem propagace školy pořízených v konkrétním období a zveřejněných po časově vymezenou dobu pouze s jejich výslovným písemným souhlasem (webové stránky, propagační materiály, fotografie, audio nebo video nahrávky).

g) Písemně vznést námitky proti zpracování osobních údajů, požádat o opravu nebo výmaz.

h) Kdykoliv udělený souhlas se zveřejněním osobních údajů za účelem prezentace školy (webové stránky, propagační materiály, fotografie, školní práce žáka, audio nebo video nahrávky) písemně odvolat.

3.2 Pedagogický pracovník je povinen

a) Vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání.

b) Chránit a respektovat práva žáka.

c) Chránit bezpečí a zdraví žáka a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních, 

d) Svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj.

e) Zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu žáků a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku.

f) Poskytovat žáku nebo zákonnému zástupci nezletilého žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.

 

4. DOCHÁZKA DO ŠKOLY, ZÁKLADNÍ PRAVIDLA CHOVÁNÍ VE ŠKOLE A INFORMOVÁNÍ O PRŮBĚHU A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ

4.1  Organizace výuky

4.1.1 Délka vyučování a rozvrh hodin

a) Vyučování probíhá podle platného rozvrhu hodin, případně podle rozvrhu náhradního.

b) Délka jednotlivých vyučovacích hodin je 45 minut, v odborném výcviku a odborné praxi 60 minut. 

c) Žáci přicházejí do školy tak, aby byli přítomni 15 minut před zahájením vyučování.

d) Dojíždějící žáci mohou požádat ředitelku školy o udělení výjimky a v návaznosti na spoj mohou přicházet do školy později (evidenci vede třídní učitel).

e) Školní budova je pro žáky otevřena v 6:30 hod. Žáci používají hlavní vchod.

f) Délka přestávek a denní počet vyučovacích hodin se řídí platnou legislativou a rozvrhem hodin, který je vyvěšen v kmenové učebně, na nástěnce na chodbách a na webových stránkách školy.

g) Žákům je zakázáno opouštět budovu školy v průběhu vyučování, tzn. od 7:50 – 14:00 hodin; příp. dle aktuálního rozvrhu třídy. V případě volné hodiny žák zůstává v budově školy. Doba vymezená na oběd je vždy po skončení vyučování, mimořádně je stanovena rozvrhem v průběhu 5. – 6. vyučovací hodiny. Žák, který se nestravuje ve školní jídelně, respektuje zákaz opouštění budovy školy.

h) Vyučování může být kráceno jen se souhlasem ředitelky školy.

i) Zvonění:                 hodina                          čas

                                        0.                     7:00 -   7:45

                                        1.                     7:50 -   8:35

                                        2.                     8:45 -   9:30

                                        3.                     9:50 – 10:35

                                        4.                   10:45 – 11:30

                                        5.                   11:35 – 12:20

                                        6.                   12:25 – 13:10

                                        7.                   13:15 – 14:00

                                        8.                   14:05 – 14:50

                                        9.                   14:55 – 15:40

                                      10.                   15:45 – 16:30

                                      11.                   16:35 – 17:20

                                      12.                   17:25 – 18:10

                                      13.                   18:15 – 19:00

                                      14.                   19:05 – 19:50

Organizace výuky na pracovišti praktického vyučování je stanovena provozním řádem pracoviště.

4.1.2 Vstup zákonných zástupců a dalších osob do budovy školy

V průběhu vyučování je umožněn cizím osobám vstup do budovy školy a do prostor sloužících škole až po ověření účelu jejich vstupu. Vstup do areálu školy je monitorován.  O návštěvách je vedena evidence v knize návštěv, uložené v sekretariátu ředitelky školy.

Cizím osobám je zakázáno kouření a používání elektronické cigarety ve škole a prostorech sloužících škole, při porušení tohoto zákazu bude osoba vyzvána, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila. Tato osoba je povinna výzvy uposlechnout.

Osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a je ve stavu, v němž ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, se zakazuje vstupovat a zdržovat se ve škole a v prostorech sloužících škole.

V rámci akcí pořádaných školou pro veřejnost (dny otevřených dveří, informační odpoledne, spádová škola apod.) dodržují osoby, které školu navštíví, podmínky vstupu a pohybu v budově a prostorech sloužících škole se kterými byli při vstupu prokazatelně seznámeni

Pracovníci jiných organizací, kteří vykonávají činnosti na základě smluvních vztahů v prostorách školy, jsou vždy s možným nebezpečím při pohybu a pobytu prokazatelně seznámeni (v souladu s ustanovením § 101, odst. 3 a 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění).

 

4.2 Distanční vzdělávání

V souladu s § 184a školského zákona je distanční vzdělávání pro žáky školy povinné.

Vzdělávání distančním způsobem poskytuje škola, pokud je v důsledku mimořádných opatření nebo v důsledku nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy, a to po dobu trvání tohoto stavu.

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem, kombinací synchronní on-line výuky (pedagogický pracovník pracuje v určené době se skupinou žáků prostřednictvím komunikační platformy) a asynchronní výuky (žáci pracují individuálně, tempo a čas si zvolí sami).

Škola používá hlavní komunikační kanál Microsoft Teams, žáci mají možnost využít bezplatné připojení modulu Microsoft Office 365.

V případě technických problémů při využívání ICT techniky ze strany žáka, je povinností žáka neprodleně informovat třídního učitele/učitele předmětu/učitele odborného výcviku.

Škola v tomto případě poskytne žákovi prostředky ICT techniky výpůjčkou nebo bude stanoven jiný způsob komunikace mezi školou a žákem.

Způsob a pravidla distančního vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka, které budou ověřeny dotazníkovým šetřením provedeným ihned na začátku školního roku

Omlouvání nepřítomnosti a uvolňování žáků z vyučování uvedené v čl. 8 platného školního řádu se týká i distančního vzdělávání.

4.2.1 Posuzování a hodnocení absence

 1. podle stupně zapojení do vzdělávání
 2. podle výstupů

 

v případě distančního vzdělávání zajištěného off-line výukou – (bez kontaktů přes internet, buď předáváním písemných materiálů poštou či osobním vyzvedáváním, telefonicky)

 1. neodevzdávání úkolů ve stanoveném termínu
 2. neplnění pokynů

 

v případě distančního vzdělávání zajištěného on-line výukou – (synchronní a asynchronní výuka) je za absenci považováno

 1. nepřipojení žáka k on-line výuce (pokud nebyl se zletilým žákem/zákonným zástupcem nezletilého žáka domluven jiný způsob zapojení)
 2. připojení žáka bez odezvy na opakovanou výzvu pedagoga (pasivní připojení)

 

5.2 Pravidla chování žáků

5.2.1 Všeobecná pravidla

a) Žáci jsou zodpovědní za své studijní výsledky, chování a vystupování.

b) Žáci se chovají za všech okolností zdvořile. V budově školy i mimo ni se chovají vždy tak, aby neporušovali zákon, nařízení a obecně přijímané normy společenského chování.

c) Žáci zdraví všechny zaměstnance školy i ostatní dospělé návštěvníky školy. Při jednání s pedagogickými pracovníky používají oslovení „pan(í) učitel(ka)“.

d) Návštěvy v sekretariátu ředitelky školy jsou pro žáky stanoveny úředními hodinami vyznačenými na dveřích sekretariátu. V mimořádných situacích navštěvují žáci sekretariát ředitelky školy dle dohody.

e) O přestávkách se mohou žáci volně pohybovat po budově školy s výjimkou prostor, které jsou vyhrazeny pro zaměstnance školy. Do těchto prostor mohou vstupovat jen se souhlasem zaměstnance školy. Po chodbách chodí žáci vpravo, do jiných učeben přecházejí ukázněně.

f) Po zazvonění jsou žáci na svém místě, po vstupu učitele či jiného zaměstnance školy pozdraví povstáním, usedají na pokyn učitele či jiné osoby. Pokud má žák dotaz nebo chce sdělit nějaké informace, zvedne ruku a vyčká na pokyn učitele, vždy povstane.

g) Zvonění na konci vyučovací hodiny je pokynem pro učitele, nikoliv pro žáky. Na konci vyučování nebo v poslední hodině v dané učebně žáci zvednou židle, setřou tabuli, uklidí dle pokynů učitele. Stejný postup je vyžadován při každém opouštění učebny. Učebnu opouštějí vždy na pokyn učitele.

h) V době přestávek neotevírají žáci v učebnách okna.

i) Pokud se prokáže, že žák způsobil záměrně spolužákovi psychickou, fyzickou či materiální újmu, bude tato skutečnost považována za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školním řádem. Škola ohlásí tuto skutečnost Policii ČR.

 j) Fyzické či psychické násilí, útoky na národnost, etnickou nebo náboženskou příslušnost, čest a pověst jsou neslučitelné s dobrou pověstí školy a jsou v rozporu s Listinou základních práva a svobod – porušení tohoto ustanovení bude považováno za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školním řádem. Škola ohlásí tuto skutečnost Policii ČR.

k) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka včetně kyberšikany vůči všem zaměstnancům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školním řádem.

l) Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených školním řádem. V tomto případě ředitelka vyloučí žáka ze školy. Dopustí-li se žák uvedeného jednání, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděla.

m) Krádež ve škole nebo na pracovišti bude považována za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školním řádem. Škola ohlásí tuto skutečnost Policii ČR.

5.2.2 Žákům je zakázáno

a) Při vyučování používat mobilní telefon a další techniku nesouvisející s výukou. Žák může mobilní telefon, popř. jinou techniku používat pouze o přestávkách. Pokud neuloží svůj mobilní telefon do uzamčené šatní skříňky, která mu byla přidělena, nebo nepožádá o jeho úschovu (věci vnesené) v sekretariátu ředitelky školy, škola za jeho případnou ztrátu nebo poškození nenese odpovědnost. V tomto případě musí mít žák při vyučování mobil vypnutý a uložený ve své školní tašce. V případě, že žák používá v hodině mobilní telefon neoprávněně a ruší tímto průběh vyučovací hodiny, nelze-li jinak, má vyučující právo mu mobilní telefon odebrat po zbytek vyučovací hodiny.

b) Při vyučování používat bez souhlasu vyučujícího notebook. Žák může notebook používat pouze v hodině na práci související s výukou. Pokud o přestávce nepožádá o jeho úschovu (věci vnesené) v sekretariátu ředitelky školy, škola za jeho případnou ztrátu nebo poškození nenese odpovědnost. Žák nemá možnost připojení na elektrickou síť.

c) Kouřit ve vnitřních a vnějších prostorách školy, v okolí školy v době školního vyučování a při činnostech organizovaných školou (opatření se vztahuje i na elektronickou cigaretu).

d) Přinášet, držet, distribuovat a užívat v areálu školy nebo při činnostech organizovaných školou návykové látky a jedy a takové látky, které je svým vzhledem, chutí a konzistenci napodobují. V případě zjištění požití těchto látek se žák nemůže zúčastnit vzdělávání. Porušení tohoto ustanovení bude považováno za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školním řádem.

e)  Nosit či vodit do školy zvířata.

f) Přinášet do školy nebo na činnosti organizované školou věci nebezpečné pro život a zdraví (zbraně a jejich makety, chemikálie, výbušniny) a věci, které nesouvisí s výukou, které by mohly rozptylovat pozornost ostatních žáků při vyučování. Přísný zákaz platí zejména na předměty pro ženské ruční práce, jako jsou jehlice, háčky apod. a to z bezpečnostních důvodů.

g) Přinášet na pracoviště odborného výcviku předměty, které jsou jim školou poskytovány při výuce. Dodržení tohoto ustanovení, zejména při důvodném podezření z krádeže, jsou oprávněni kontrolovat učitelé odborného výcviku.

h) Bezdůvodně přinášet cenné předměty a větší částky peněz. Škola za ztrátu cenných věcí nesouvisejících s výukou nenese zodpovědnost. V nevyhnutelných případech žák požádá
o úschovu cenného předmětu nebo větší částky peněz v sekretariátu ředitelky školy, zástupce ředitelky školy.

i) Projevovat vůči svým spolužákům jakékoliv formy násilí a šikany. Porušení tohoto ustanovení bude považováno za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školním řádem.

j) Bez vědomí vyučujícího nebo ostatních zaměstnanců školy pořizovat jejich audio či video záznamy. Porušení tohoto ustanovení bude považováno za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školním řádem, je zároveň v rozporu s občanským zákoníkem (§ 84 a § 85).

k) Působit jinému újmu pro jeho příslušnost k národnostní menšině, pro jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru nebo náboženství, sociální původ, majetek, zdravotní stav, rodinný stav apod.

l) Provádět záměrně jakoukoli činnost, která by ponižovala a zesměšňovala ostatní žáky a zaměstnance školy

Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií k aktivitám, jejichž cílem je znevážit důstojnost (ublížit, urazit, zesměšnit, vyhrožovat, obtěžovat a jinak ponižovat, omezovat osobní svobodu, ohrožovat zdraví jiných osob) jako např.:

   • zasílání výhružných a krutých e-mailů a SMS zpráv, výhružné telefonáty nebo obtěžování prostřednictvím chatu,
   • vytváření webových stránek, které různými způsoby (verbálně, graficky, zvukově či jiným způsobem) jinou osobu uráží a zesměšňují,
   • posílání obrázku, fotografií a video nahrávek spolužáků/zaměstnanců školy online (kde je osoba zesměšňována a karikována),
   • vyvěšení pornografických fotografií a tváří oběti na internetu,
   • zneužití hesla a identifikačních údajů obětí k zasílání vulgárních a obtěžujících zpráv, fotografií a videa ostatním jménem oběti,
   • fotografování, nahrávání obětí, kdy jsou pořízené záběry posílány ostatním spolužákům, případně jiným osobám.

Porušení těchto ustanovení bude považováno za zvlášť závažné zaviněné porušení povinností vyplývajících ze školského zákona a školního řádu a bude řešeno podmíněným, případně okamžitým vyloučením žáka ze školy.

Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených školním řádem. V tomto případě ředitelka vyloučí žáka ze školy. Dopustí-li se žák uvedeného jednání, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděla.

m) Vyrušovat při vyučování a zabývat se činnostmi, které nejsou předmětem vyučování.

n) Napovídat při zkoušení, při písemných zkouškách, opisovat, používat nedovolených pomůcek a jiným způsobem podvádět.

o) Hrát o peníze a cenné věci, v zájmu své bezpečnosti se vyklánět z oken, vyhazovat předměty, sedat na okenní parapety, radiátory, pracovní stoly či lavice.

p) Vytrvale a bezdůvodně kontaktovat prostřednictvím e-mailů či SMS ostatní žáky nebo pracovníky školy.

r) Ve škole a v blízkosti školy propagovat činnost politických stran a hnutí.

s) Nevhodně manipulovat s úředními dokumenty a ničit je.

t) Manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači, s termoregulačními ventily u radiátorů a s hasicími přístroji.

u) Otevírat okna bez přítomnosti vyučujícího.

v) Zvláště při praktickém vyučování, sportovních a jiných činnostech, kdy je zvýšená možnost ohrožení zdraví, nosit různé ozdobné a pro dané činnosti nevhodné předměty (např. náramky, hodinky, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky atd.). Bez odložení uvedených předmětů není možné se účastnit příslušné činnosti.

w) Vpouštět kohokoliv do budovy školy (cizí osoby i žáky školy).

5.3  Informovanost zákonných zástupců

5.3.1 Všeobecná pravidla

a) Hromadné přímé informování zákonných zástupců žáků školy je zabezpečováno uveřejněním oznámení na elektronické úřední desce na webových stránkách školy.

b) Informování zákonných zástupců žáků školy je zajištěno prostřednictvím informačního systému školy, písemným způsobem, telefonicky, případně prostřednictvím e-mailů, pokud je zákonný zástupce používá.

c) Ve všech případech zodpovídá zákonný zástupce nezletilého žáka, případně zletilý žák za správnost a aktualizaci všech kontaktních údajů.

d) Škola prostřednictvím informačního systému školy podává informace rodičům žáků o průběžné klasifikaci a absenci při respektování zásady ochrany osobních a citlivých údajů. Na webových stránkách školy je umístěn školní řád včetně jeho příloh.

 

6.  TŘÍDNÍ  SAMOSPRÁVA

a) Třídní samospráva je vybírána ve třídě za účasti třídního učitele a žáků.

b) Třídní samospráva úzce spolupracuje s třídním učitelem.

c) Úkolem třídní samosprávy je zejména:

 • péče o stav zařízení učeben, o estetický vzhled třídy,
 • šetření elektrickou energií,
 • spolupráce při organizaci zájmové činnosti (kulturní a sportovní),
 • působení na kolektiv třídy tak, aby se upevňovala vnitřní kázeň a dobré vztahy ve třídě,
 • hlásit vedení školy (zástupcům ředitelky školy pro teoretické vyučování) nepřítomnost učitele ve vyučovací hodině do 5 minut od zvonění,
 • spolupracovat s třídním učitelem při řešení prospěchových a výchovných problémů ve třídě.

 

7.  ŽÁKOVSKÁ SLUŽBA

a) Službu určuje třídní učitel a je zapsaná v třídní knize. Povinností žákovské služby je nahlásit na začátku hodiny vyučujícímu nepřítomné žáky. Nedostaví-li se vyučující do 5 minut po zvonění do učebny, ohlásí služba tuto skutečnost zástupcům ředitelky školy pro teoretické vyučování.

b) Povinností žákovské služby v učebně je dbát o čistotu učebny, během hodin a o přestávkách utírat tabuli, přinést učební pomůcky na následující hodinu podle požadavků vyučujících. Po poslední hodině v učebně zkontrolovat, zda jsou zvednuté židle a zhasnuté osvětlení a zajistit úklid. Při přecházení do jiné učebny se postarat o pořádek ve třídě, kterou opouští. Služba zodpovídá za to, že jsou po dobu přestávek v učebně zavřená okna; větrání proběhne až v přítomnosti vyučujícího.

 

8. PODMÍNKY  ZAJIŠTĚNÍ  BEZPEČNOSTI  A  OCHRANY  ZDRAVÍ  ŽÁKŮ

a) Zaměstnanci školy dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy. Pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, jiné závady technického rázu, případně nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody nebo úrazu.

b) Třídní učitel seznámí prokazatelně žáky na počátku školního roku i další nově příchozí žáky v průběhu školního roku do třídy zejména:

 • se školním řádem včetně jeho příloh,
 • se zásadami BOZP, PO a ochrany majetku na jednotlivých pracovištích školy,
 • se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním,
 • s postupem při úrazech,
 • s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru,
 • o možnosti spolupráce s výchovnou poradkyní,
 • se zabezpečením první pomoci na škole,
 • s povinností přihlásit se u své zdravotní pojišťovny.

c) Vyučující předmětů vyučovaných v odborných učebnách seznámí žáky s provozním řádem odborných učeben. Učitelé odborného výcviku poučí žáky o BOZP, požární ochraně a seznámí žáky s provozním a pracovním řádem pracovišť sociálních partnerů a provozním řádem pracoviště praktického vyučování. Učitelé tělesné výchovy provedou poučení o BOZP a provozními řády využívaných tělocvičen, plaveckého bazénu a seznámí prokazatelně žáky s pravidly bezpečného chování a upozorní je na možné ohrožení života, zdraví či majetku. Dbají na dodržování zásad úrazové prevence. Poučení žáka bude podepsáno žákem na prezenční listině a bude stvrzeno zápisem v třídní knize.

d) Poučení před školními akcemi, které se provádí mimo budovu školy (např. exkurze, plavecké výcviky, projektové týdny, kurzy, …) provede třídní učitel nebo vyučující, který bude nad žáky vykonávat dohled. Žáci stvrdí poučení podpisem na prezenční listině v souladu s vnitřní směrnicí a bude stvrzeno zápisem v třídní knize.

e) Škola realizuje praktické nácviky činností při mimořádných situacích a požáru (cvičná evakuace školy).

f) V období školního vyučování, kdy je ukončena výuka v posledním ročníku vzdělávání, již žák školu nenavštěvuje. Žáci ale mají možnost využívat předem domluvené konzultace s učiteli školy a ostatní aktivity stanovené ředitelkou školy do 30. června. Pokud žáci nevyužijí možnosti docházet do školy, pohlíží se na vztah školy k žákům obdobně jako v době prázdnin. V případě přítomnosti žáků ve škole má škola vůči nim vztah jako v době vyučování. Odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví žáka má škola také v případě, že žák školu navštíví například kvůli vyřízení administrativních záležitostí.

g) Zaměstnanci a žáci školy dodržují, kromě obecných zásad, zejména při praktickém vyučování, při hodinách tělesné výchovy, na adaptačních kurzech, na sportovních a turistických akcích a při exkurzích a dalších akcích organizovaných školou ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, pokyny a zásady úrazové prevence. Při všech činnostech musí mít žák u sebe vždy svůj průkaz zdravotního pojištění.

h) Pokud onemocní žák infekční chorobou nebo přišel do styku s infekční chorobou, oznámí neprodleně tuto skutečnost zletilý žák/zákonný zástupce nezletilého žáka ředitelce školy. Tento žák se může zúčastnit vyučování pouze na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře.

8.1  Dohled nad nezletilými a zletilými žáky

a) Škola je povinna vykonávat nad nezletilými žáky náležitý dohled, který zajišťují pedagogičtí pracovníci. Dohled začíná 15 minut před začátkem vyučování a končí odchodem žáků ze školy po skončení vyučování. Dohled se vykonává o přestávkách mezi vyučovacími hodinami a na akcích pořádaných školou.

b) Volno z rozvrhových důvodů je přestávkou mezi vyučováním. Po tuto dobu škola za žáky odpovídá a vykonává v této době dohled, žák zůstává v budově školy, pokud nepředloží žádost zákonného zástupce o povolení opouštět budovu školy; v případě zletilého žáka, žádost se souhlasem rodičů. Pokud se ve škole zdržují žáci dříve než 15 minut před začátkem vyučování a po skončení vyučování (ze studijních důvodů nebo z důvodu dojíždění), škola již dohled nekoná.

c) Ve výše uvedených případech žáci dbají o svou bezpečnost, pří případném úrazu či jiném ohrožení, poskytnou první pomoc a vyhledají dospělou osobu (sekretariát školy).

d) Pokud žáci poruší zákaz opouštění budovy školy o přestávkách, škola neodpovídá za jejich bezpečnost.

e) Při akcích konaných mimo školu, kdy místem pro shromáždění není škola, začíná dohled pedagogického pracovníka 15 minut před dobou shromáždění na předem určeném místě. Po skončení akce končí dohled nad žáky na předem určeném místě a v předem určeném čase.

f) Žák je povinen se řídit na exkurzích a ostatních akcích pořádaných školou pokyny pedagogických pracovníků. Bez souhlasu se nesmí vzdálit od ostatních žáků nebo z určeného místa či jeho pracoviště.

g) Pro žáky, kteří se školní akce nezúčastní, musí být zajištěno náhradní vyučování.

8.2  Ochrana žáků před rizikovým chováním 

a) Školní metodik prevence rizikového chování nebo pracovník pověřený výkonem činnosti prevence rizikového chování zajišťuje spolupráci se žáky i rodiči v oblasti prevence rizikového chování a šikany, informuje je o preventivním programu školy. Spolu s výchovnou poradkyní monitoruje a vyhodnocuje sociální klima tříd v oblasti primární prevence a vlivu na podmínky, průběh a výsledky vzdělávání. Přispívají svými aktivitami k vytváření dobrého klimatu ve škole. Prevence rizikového chování s preventivním programem včetně výchovného poradenství je zveřejněna na webových stránkách školy.

b) Požívání omamných a psychotropních látek (OPL) je považováno za rizikové chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc odborných poradenských institucí a na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

c) Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě požívá návykové látky.

d) Distribuce a svádění k užívání OPL je trestným činem. Škola je povinna v takovém případě tento skutek překazit včasným oznámením policejnímu orgánu. Stejným způsobem bude škola postupovat v případě výskytu látky v prostorách školy, u níž je podezření, že se jedná o OPL.

e) V případě důvodného podezření na jednání žáka pod vlivem návykové látky, z důvodu možného ohrožení života, zdraví žáků, popř. možného poškození majetku, bude proveden orientační test na přítomnost návykové látky v organismu žáka, případně bude věc předána k šetření Policii ČR.

Testování bude prováděno pouze na základě zákonných důvodů nebo předem získaného písemného souhlasného stanoviska zákonného zástupce nezletilého žáka nebo souhlasného stanoviska zletilého žáka. Nikdy nebude prováděno namátkově a plošně.

Zjištěná skutečnost požití návykové látky bude vždy považována za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školním řádem.

 

9.  OMLOUVÁNÍ  NEPŘÍTOMNOSTI  A  UVOLŇOVÁNÍ  ŽÁKŮ  Z  VYUČOVÁNÍ

a) Nepřítomnost omlouvá zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka třídnímu učiteli, v praktickém vyučování učiteli odborného výcviku.

b) Mimořádné uvolnění z vyučování ze zdravotních důvodů (náhlá nevolnost), opouštění budovy školy při teoretickém vyučování v době volných hodin vymezených rozvrhem je řešeno individuálně. Vždy však na základě žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka, zletilého žáka pak s vědomím jeho rodiče s tím, že žadatel přebírá plnou odpovědnost za bezpečnost a zdraví.

c) Odchod žáka ze školy v průběhu vyučování (z jiných důvodů) je předem doložen a ohlášen třídnímu učiteli, případně vyučujícímu, z jehož hodiny žák odchází a vždy oznámen v sekretariátu školy. Odejde-li žák v průběhu vyučování bez řádné omluvy, nebudou hodiny jeho nepřítomnosti omluveny. Toto opatření se vztahuje i na školní akce.

d) Pokud je žákovi uznáno dosažené předchozí vzdělání a je uvolněn z výuky konkrétního předmětu, nezdržuje se v uvedené době v prostorách školy. Po tuto dobu nenese škola odpovědnost za jeho bezpečnost a zdraví.

e) Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá zákonný zástupce nezletilého žáka, případně zletilý žák třídního učitele nebo učitele odborného výcviku o uvolnění z vyučování. Je-li žák ubytován na domově mládeže, uvědomí o tom současně i vychovatele. Z vyučování může být žák omluven pouze na základě písemné žádosti předložené předem. O uvolnění na dobu delší, než l den rozhoduje ředitelka školy. Nepřítomnost při vyučování se omlouvá jen ze závažných důvodů (nemoc, mimořádná událost v rodině, dopravní důvody apod.).

Nepřítomnost zletilého žáka bude omlouvána pouze z důvodů, které uvádí zákoník práce (nepřítomnost pro nemoc, nebo důvody znamenající překážky v práci na straně zaměstnance doložené příslušeným potvrzením).

f) Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaných důvodů, je zákonný zástupce nezletilého žáka, případně zletilý žák povinen (např. telefonicky, osobně…) oznámit do školy v 1. dnu nepřítomnosti důvod nepřítomnosti a nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti doložit důvody průkazným způsobem (osobně, poštou, e-mailem s elektronickým podpisem).

g) V době praktického vyučování oznámí důvod nepřítomnosti zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka neprodleně do 8:00 hodin v 1. dnu nepřítomnosti také na pracovišti praktického vyučováni učitelům odborného výcviku, případně vedoucí učitelce odborného výcviku.

h) Při dlouhodobé nepřítomnosti žák dokládá důvody vždy písemně každých 14 dnů.

i) Při návratu do vyučování je žák povinen okamžitě předložit třídnímu učiteli nebo učitelům odborného výcviku omluvenku na omluvném listu. Hodiny, které nebudou omlouvány v souladu s tímto ustanovením, budou posuzovány jako neomluvené.

j) Nepřítomnost pro nemoc, která trvala nejvýše 3 vyučovací dny, omlouvá zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo vychovatel.

Trvá-li nepřítomnost pro nemoc déle než tři dny, předloží žák jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem v omluvném listu potvrzení ošetřujícího lékaře.  V případě časté nepřítomnosti žáka bude škola požadovat od žáka jako součást omluvenky potvrzení o nemoci vystavené lékařem i při kratší absenci. 

Porušení těchto ustanovení bude považováno za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školním řádem.

k) Svévolná pozdní opakovaná docházka do vyučování je považována za porušení školního řádu.

l) V době školního vyučování mohou být žáci mimořádně uvolňováni na zájezdy, rekreační pobyty apod. pouze ředitelkou školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka nebo žádosti zletilého žáka a po vyjádření třídního učitele a učitele odborného výcviku.

m) Pokud se žák, který splnil povinnou školní docházku, neúčastní vyučování po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů a jeho neúčast není omluvena, bude vyzván (případně jeho zákonný zástupce), aby neprodleně doložil důvody nepřítomnosti. Jestliže do 10 dnů od doručení výzvy důvody nedoloží a do školy nenastoupí, posuzuje se, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty.

n) Pro řádnou klasifikaci žáka je nezbytné, aby jeho docházka v teoretickém vyučování za každé pololetí školního roku činila alespoň 80%, v odborném výcviku 75%.

V případě docházky nižší, než je stanoveno ve školním řádu, je postupováno v souladu s přílohou č. 1 „Pravidla hodnocení žáků Střední školy obchodní. Docházka nižší než 80 % nebo opakovaná přítomnost žáka bez předepsaného oděvu v hodinách tělesné výchovy je vždy důvodem pro nehodnocení žáka v řádném termínu. Opakovaná přítomnost žáka bez předepsaného oděvu v odborném výcviku je vždy považována za porušení povinností stanovených školním řádem, může být důvodem pro nehodnocení žáka v řádném termínu.

o) Žáci, kteří reprezentují školu na soutěžích, olympiádách apod. nebo se zúčastní exkurzí pořádaných školou, budou uvedeni v poznámce v třídní knize. Vyučovací hodiny zameškané z uvedených důvodů jim nebudou započteny do celkového počtu zameškaných hodin.

p) Žák, který se podílí na přípravě a organizaci školních i mimoškolních akcí, (vždy se souhlasem zákonného zástupce, pokud je žák nezletilý), je povinen předpokládanou nepřítomnost ve vyučování předem oznámit třídnímu učiteli. O uvolnění žáka z vyučování na přesně určenou dobu rozhodne po projednání s třídním učitelem a pedagogickým pracovníkem zabezpečujícím akci ředitelka školy s přihlédnutím k výsledkům vzdělávání žáka a jeho dosavadní docházce do školy.

r) Neomluvenou nepřítomnost do 10 vyučovacích hodin řeší třídní učitel ve spolupráci s výchovnou poradkyní, neomluvená nepřítomnost nad 10 vyučovacích hodin je projednána ve výchovné komisi, která doporučí ředitelce školy případná opatření.

 

10.  VYBAVENÍ  ŽÁKŮ

a) Je zakázáno ponechávat jakékoliv učební pomůcky v učebnách.

b) Žáci jsou povinni zakoupit si předepsané učebnice, sešity a další pomůcky dle požadavků školy, opatřit si požadovaný pracovní oděv a obuv, která splňuje požadavky BOZP.

c) Na tělesnou výchovu mají žáci cvičební úbor, který určí vyučující tělesné výchovy.

d) Sportovní obuv pro účely tělesné výchovy nesmí být používána jako přezůvky do učeben. Přezůvková obuv je dle zásad BOZP a hygienických požadavků obuv vzdušná s pevnou patou. V případě úrazu zaviněného použitím nevhodné obuvi je úraz posuzován jako porušení zásad BOZP ze strany žáka.

e) K doložení nepřítomnosti žáka ve škole slouží omluvný list, který je žák povinen vždy předložit na vyzvání pedagogického pracovníka.  Na konci školního roku žáci odevzdají omluvné listy třídnímu učiteli, který je předá zástupcům ředitelky školy k archivaci.

f) Vysvědčení jsou úředním dokladem o absolvování příslušného ročníku a dosaženém prospěchu. Pokud žák vysvědčení ztratí nebo znehodnotí, může podat písemnou žádost o vydání stejnopisu vysvědčení. Podrobnosti o obsahu žádosti sdělí žákům příslušný třídní učitel.

 

11.  HODNOCENÍ  ŽÁKŮ se řídí přílohou č. 1 tohoto školního řádu „Pravidla hodnocení žáků Střední školy obchodní“ se vztahují na průběh a způsob hodnocení vzdělávání podle IVP, průběh a způsob vzdělávání v nástavbovém studiu, ve všech formách vzdělávání včetně distančního vzdělávání.

12.  VÝCHOVNÁ  OPATŘENÍ

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.

Ředitelka školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi udělit pochvalu za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy nebo jiné ocenění za dlouhodobé vynikající výsledky ve vzdělávání, za úspěšnou prezentaci školy na veřejnosti apod.

Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních pedagogických pracovníků, po projednání s ředitelkou školy udělit žákovi pochvalu za úspěšné výsledky ve vzdělávání, za iniciativu, za pomoc a osobní aktivitu při prezentačních akcích školy.

Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele a důtka ředitelky školy.

Kázeňská opatření může uložit třídní učitel po projednání s ředitelkou školy.

V souladu s § 31 školského zákona je v pravomoci ředitelky školy uložit důtku ředitelky školy, podmíněné vyloučení a vyloučení ze školy.

O uložení důtky ředitelky školy rozhodne ředitelka školy zpravidla po projednání v pedagogické radě nebo na poradě vedení školy v případech zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem (porušení zákazu kouření v prostorách školy, na pracovištích praktického vyučování, na akcích organizovaných školou; odchod žáka v průběhu vyučování bez předchozího souhlasu třídního učitele nebo vyučujícího hodiny, ze které žák odchází; opakované nenahlášení odchodu na sekretariátu školy, neomluvená absence, opakované porušování povinností po uložení napomenutí nebo důtky třídního učitele a další).

Ředitelka školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy.

V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitelka školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem, může ředitelka školy rozhodnout o vyloučení žáka.

Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených školním řádem. V tomto případě ředitelka vyloučí žáka ze školy.

Všechna výchovná opatření projednává a bere na vědomí pedagogická rada a jsou prokazatelným způsobem neprodleně oznámena zákonným zástupcům nezletilého žáka/rodičům zletilého žáka.

 

13.  ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

a) Vnitřní prostory školy a veřejně přístupná místa jsou vybaveny z důvodu zajištění ochrany majetku a bezpečnosti žáků i zaměstnanců školy kamerovým systémem v souladu se zákonem.

b) Žáci ubytovaní na domově mládeže se řídí kromě tohoto řádu i ustanovením řádu domova mládeže.

c) Na pracovištích, kde žáci vykonávají odborný výcvik nebo odbornou praxi, se na žáky vztahují kromě tohoto řádu i ustanovení platná pro tato pracoviště.

d) V odborných učebnách se žáci současně řídí provozním řádem odborných učeben.

e) Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu, problematika bezpečnosti silničního provozu, environmentální výchova i multikulturní výchova byla začleněna do výuky a aktivit školy.

f) Škola má účinné preventivní systémy zaměřené na omezení školní neúspěšnosti (zdarma konzultace, e- learning) a rizikového chování.

g) Porušování tohoto řádu bude řešeno v souladu s pravidly hodnocení žáků.

 

Školní řád Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 projednala a schválila školská rada

dne 29. 8. 2022

Tento školní řád včetně příloh nabývá platnosti dne 29. 8. 2022 s účinností od 1. 9. 2022 (ruší školní řád dosud účinný od 1. 9. 2021). 

 

 

Přílohy školního řádu:

Příloha č. 1       Pravidla hodnocení žáků Střední školy obchodní

Příloha č. 2       Zásady práce v počítačové síti

Příloha č. 3       Provozní řád učeben s multimediální technikou

Příloha č. 4       Povinnosti žáka z hlediska BOZP, PO a ochrany majetku

Příloha č. 5       Provozní řád laboratorních učeben

 

 

V Českých Budějovicích dne 29. 8. 2022

 

RNDr. Vladimír Brablec v. r.                                                                                            Mgr. Jarmila Benýšková v. r.

předseda školské rady                                                                                                     ředitelka školy


Dokumenty