Autorizovaná osoba

Autorizovaná osoba

 

Střední škola obchodní je autorizovanou osobou pro tyto kvalifikace:

•    66-003-H Prodavač, 66-004-H Manažer prodeje, 66-001-H Pokladní, 66-002-H Skladník – autorizaci udělilo v listopadu 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu, svým rozhodnutím ze dne 5. 5. 2016 prodloužilo o dobu dalších pěti let, do roku  2021.

Úplnou profesní kvalifikaci Specialista maloobchodu 66-51-H/01 lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací.

•    65-021-N Průvodce cestovního ruchu – autorizace udělená Ministerstvem pro místní rozvoj v dubnu 2010; dne 1. září 2016 prodloužena do roku 2021.

•    66-041-H Drogista – autorizace nově získána v roce 2016; autorizující orgán Ministerstvo průmyslu a obchodu.


•   75-016-N Instruktor u poskytovatele praktického vyučování – autorizace nově získána v roce 2017; autorizující orgán Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


 


Doklad (certifikát) o úspěšném vykonání zkoušky z profesní kvalifikace (dle Zákona č. 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) evidované v Národní soustavě kvalifikací má stejně jako výuční list statut veřejné listiny – prokazuje, že jeho držitel je kompetentní vykonávat povolání, pro které je stanovena daná kvalifikace, a jako takový je zaměstnavateli uznáván.
Je-li pro výkon nějakého povolání kvalifikačním předpokladem výuční list v daném oboru, nelze ho tímto dokladem nahradit. Ale někdy lze vhodně složenými zkouškami z profesních kvalifikací získat možnost vykonat závěrečnou zkoušku v daném oboru a získat výuční list (tudíž i příslušný stupeň vzdělání), aniž by předtím bylo nutné absolvovat obvyklou školní docházku.

Další informace na http://narodnikvalifikace.cz/