Kritéria pro další kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 - bez přijímacích zkoušek

Další kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

- bez přijímacích zkoušek

 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v souladu s Obecným opatřením MŠMT č.j. MSMT-43073/2020-3 ze dne 5. ledna 2021, stanovuje Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 zastoupená ředitelkou školy

 

a)tato jednotná kritéria pro přijímání do 1. ročníku vzdělávání

(platí pro všechna další kola příjímacího řízení)

 

1. Pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

(3leté obory) - denní forma vzdělávání

66-52-H/01 Aranžér

29-54-H/01 Cukrář

69-51-H/01 Kadeřník

29-53-H/01 Pekař

66-51-H/01 Prodavač

29-51-H/01 Výrobce potravin (ŠVP: Sladovník-pivovarník)

 

Do 1. ročníku  oboru budou přijímáni  uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, splnili podmínky přijímacího řízení  a jsou zdravotně způsobilí ke vzdělávání v daném oboru vzdělání a výkonu povolání. Zdravotní způsobilost posuzuje a na přihlášce potvrdí ošetřující lékař.

Kritéria:

Prospěch ze základní školy za dvě poslední klasifikační období (pololetní vysvědčení z osmého a devátého ročníku). V tomto pořadí budou uchazeči přijímáni až do naplnění stanoveného počtu.

Celkový maximální počet získaných bodů je 30.

   V případě rovnosti je rozhodující průměrný prospěch za první pololetí osmého ročníku základní školy. Při trvající rovnosti počtu bodů bude dalším rozhodujícím kritériem prospěch v předmětech v tomto pořadí: český jazyk, matematika, cizí jazyk.

 

66-51-H/01 Prodavač (ŠVP - Prodavač - smíšené zboží) – dálková forma vzdělávání

 

Uchazeči budou přijímání až do naplnění stanoveného počtu. Úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém předchozím vzdělání bude součástí přihlášky. Zdravotní způsobilost posuzuje a na přihlášce potvrdí ošetřující lékař.

 

2. Pro  obory vzdělání poskytující střední vzdělání výučním listem

(1leté zkrácené studium)

66-51-H/01 Prodavač

(ŠVP: Prodavač  - smíšené zboží; - nábytek a bytové zařízení) - denní i dálková forma vzdělávání

29-53-H/01 Pekař – denní forma vzdělávání

Do 1. ročníku budou přijímáni uchazeči, kteří získali střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání.

Uchazeči budou přijímáni do naplnění stanoveného počtu. Úředně ověřená kopie výučního listu nebo maturitního vysvědčení bude součástí přihlášky nebo bude dodatečně předložena na začátku školního roku. Zdravotní způsobilost posuzuje a na přihlášce potvrdí ošetřující lékař.

 

3. Pro  obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

(4leté obory) – denní forma vzdělávání

28-44-M/01 Aplikovaná chemie (ŠVP: Farmaceutická technologie)

65-42-M/02 Cestovní ruch

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

                     (ŠVP: Obchodně podnikatelská činnost) + dálková forma vzdělávání

34-56-L/01 Fotograf

 69-41-L/01 Kosmetické služby (ŠVP: Kosmetička)

66-41-L/01 Obchodník

 

Do 1. ročníku oboru budou přijímáni uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, splnili podmínky přijímacího řízení a jsou zdravotně způsobilí ke vzdělávání v daném oboru vzdělání a výkonu povolání. U oboru vzdělání Aplikovaná chemie, Fotograf, Kosmetické služby a Obchodník potvrdí zdravotní způsobilost na přihlášce ošetřující lékař.

 

Kritéria:

  1. prospěch ze základní školy za dvě poslední klasifikační období (pololetní vysvědčení z předposledního a  posledního ročníku) nebo v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia maximální počet 30 bodů

 

Při rovnosti celkového počtu bodů bude rozhodujícím kritériem pro přijetí prospěch v 1. pololetí 8. ročníku ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia, z předmětů v tomto pořadí: český jazyk a literatura, matematika. Při trvající rovnosti počtu bodů bude dalším rozlišujícím kritériem u oboru Aplikovaná chemie prospěch z chemie, u všech ostatních oborů prospěch z cizího jazyka. V tomto pořadí budou uchazeči přijímáni až do naplnění stanoveného  počtu v jednotlivých oborech.

 

Průměrný prospěch za pololetí

Počet bodů

 

Průměrný prospěch za pololetí

Počet bodů

1,00 - 1,06

15

 

2,01 -2,13

7

1,07 - 1,20

14

 

2,14 - 2,26

6

1,21 - 1,33

13

 

2,27 - 2,40

5

1,34 - 1,46

12

 

2,41 - 2,53

4

1,47 - 1,60

11

 

2,54 - 2,66

3

1,61 - 1,73

10

 

2,67 - 2,80

2

1,74 - 1,86

9

 

2,81 - 2,93

1

1,87 - 2,00

8

 

2,94 a více

0

 

 

 

4. Pro obor vzdělání nástavbového studia

 

64-41-L/51 Podnikání

pro absolventy tříletých učebních oborů, denní forma vzdělávání – 2 letá, dálková forma vzdělávání – 3 letá

 

Kritéria:

  1. prospěch ze střední školy za tři klasifikační období (výroční vysvědčení za první a pololetní vysvědčení za druhý a poslední ročník absolvovaného tříletého oboru vzdělání maximální počet 45 bodů

 

Průměrný prospěch za pololetí

Počet bodů

 

Průměrný prospěch za pololetí

Počet bodů

1,00 - 1,06

15

 

2,01 -2,13

7

1,07 - 1,20

14

 

2,14 - 2,26

6

1,21 - 1,33

13

 

2,27 - 2,40

5

1,34 - 1,46

12

 

2,41 - 2,53

4

1,47 - 1,60

11

 

2,54 - 2,66

3

1,61 - 1,73

10

 

2,67 - 2,80

2

1,74 - 1,86

9

 

2,81 - 2,93

1

1,87 - 2,00

8

 

2,94 a více

0

 

Úředně ověřená kopie výučního listu bude součástí přihlášky nebo bude dodatečně předložena na začátku školního roku.

 

Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Ředitelka školy upraví uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami podmínky v přijímacím řízení podle doporučení školského poradenského zařízení.

 

Hodnocení uchazečů – cizinců a osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí

Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, bude ověřena pohovorem.

 

b) předpokládaný počet přijímaných uchazečů bude průběžně aktualizován.

 

V Českých Budějovicích 21. 5. 2021           

       

Mgr. Jarmila Benýšková v. r.

         ředitelka školy